Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Cochrane-oversikt: Legemidler for søvnforstyrrelser ved demens

Kronisk søvnløshet kan ha vidtrekkende konsekvenser for helsa. Ill.foto: duncan1890, iStockphoto
Nytten av vanlig brukte sovemidler er dårlig dokumentert. Ill.foto: duncan1890, iStockphoto

Cochrane Library har nylig publisert en systematisk oversikt om bruk av legemidler for søvnforstyrrelser hos personer med demens.

Forskerne inkluderte studier med tre legemidler, melatonin (fire studier), trazodon (én studie) og ramelteon (én studie), men studiene var få, små og en av dem inneholdt begrenset informasjon.

Forskerne oppdaget en klar mangel på dokumentasjon som kan gi råd om medikamentell behandling av søvnproblemer hos personer med demens. Spesielt fant de at det ikke fantes RCTer av flere legemidler som ofte forskrives til demens-pasienter med søvnproblemer, deriblant både benzodiazepin-baserte sovemidler og ikke-benzodiazepin-baserte sovemidler.  Dette til tross for at det er betydelig usikkerhet om balansen mellom fordeler og risiko assosiert med disse vanlige behandlingene.

I studiene identifisert i denne oversikten fant forskerne ingen dokumentasjon for at melatonin (opp til 10 mg) hadde noen virkning på søvnproblemer hos pasienter med moderat til alvorlig demens (Alzheimers sykdom). Det var noe dokumentasjon for å støtte bruken av en lav dose trazodon, selv om en større dose er nødvendig for å tillate en mer definitiv konklusjon med hensyn til balansering av nytte og risiko. Det var ingen dokumentasjon av noen effekt av ramelteon på søvn hos pasienter med moderat til alvorlig demens (Alzheimers sykdom).

Forskerne skriver i sin konklusjon at dette er et område med et stort behov for pragmatiske studier, spesielt av de legemidlene som er mye brukt klinisk for søvnproblemer ved demens. Systematisk vurdering av bivirkninger er spesielt viktig.

Les mer: Pharmacotherapies for sleep disturbances in dementia

Lettere å finne psykisk helse-stoff på Helsebiblioteket

skjermdump fra helsebiblioteket.no
Nå ligger emnemenyen øverst på http://www.helsebiblioteket.no.

Psykisk helse-sidene og andre fagemner blir nå flyttet til øverst på Helsebibliotekets forside.

Etter at Helsebiblioteket ved årsskiftet la om til mobilvennlige sider, har det vært foretatt en brukertest av de nye sidene.

Et resultat av denne brukertesten er at emnemenyen blir flyttet opp på siden, mens dokumenttyper blir lagt lengre ned.  Dette skal gjøre det raskere og enklere å navigere inn på emnesidene, som for eksempel psykisk helse. Flere endringer kommer.

Helsebibliotekets redaksjon jobber kontinuerlig med å forbedre sidene, så hvis du har forslag til forbedringer, ikke nøl med å sende dem til redaksjonen.

 

Rask psykisk helsehjelp viser lovende resultater (FHI)

Motiverende intervju. Ill.foto: Colourbox.
Resultatene var positive uavhengige av terapiform. Ill.foto: Colourbox.

2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp. Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

Prosjektet gjennomføres i et titalls norske kommuner, formålet er å øke tilgangen til behandling for angst og depresjon gjennom korte ventetider, ingen henvisningsplikt og gratis behandling. Evalueringen viser en sterk reduksjon i symptomer på angst og depresjon etter behandling. – 60 prosent av pasientene var friske etter behandlingen, sier forsker Robert Smith ved Folkehelseinstituttet.

Smith forteller at 76,3 prosent av klientene hadde angst og/eller depresjon ved starten av behandlingen. Ved slutten av behandlingen rapporterte 61,6 prosent av disse klientene å være friske igjen.

Skulle øke tilgangen til behandling

Helsedirektoratet startet pilotprosjektet Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) i 2012, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Økt tilgang til kunnskapsbasert behandling for voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon har vært prosjektmålet.

Folkehelseinstituttets evaluering viser at prosjektet har gitt stor reduksjonen i angst og depresjon på tvers av behandlingsformene (veiledet selvhjelp, gruppekurs/terapi, ansikt-til-ansikt-behandling), men noe lavere for klienter som mottok gruppekurs sammenlignet med klienter som mottok veiledet selvhjelp eller ansikt-til-ansikt behandling.

Reduksjonen i angst og depresjon var stor uavhengig av varigheten av behandlingen. De klientene som hadde flest møter og var lengst i behandling, viste størst nedgang i symptomer. Forbedringen kom gradvis i løpet av behandlingen for denne gruppen, en kortere behandlingstid ville derfor ikke ikke vært et godt alternativ for disse. Reduksjoner i sosial angst, agorafobi og søvnproblemer var vesentlig for de som ble plaget av det ved starten av behandlingen. Andelen som var i jobb, hadde økt med 5,6 prosent ved slutten av behandlingen.

Les mer: Rask psykisk helsehjelp viser lovende resultater (FHI)

Færre unge tok sitt eget liv (Dagens Medisin)

Nesten åtte av ti meldinger fra psykisk helsevern til Meldesentralen gjelder selvmord eller overdose. Foto: iStockphoto
Det har skjedd en forskyvning mellom aldersgrupper med hensyn til selvmord. Foto: iStockphoto

Antallet registrerte selvmord i fjor var høyere enn for året før, men langt færre barn og tenåringer tok sitt eget liv.

Lisbeth Nilsen

I fjor tok 590 personer i Norge sitt eget liv, noe som ifølge Dødsårsaksregisteret er en økning fra året før, da antallet registrerte selvmord var 550. Det fremgår av nye tall på dødsårsaker som Folkehelseinstituttet (FHI) offentliggjør i dag.

Flere i 60-årene

I 2015 ble det registrert 19 selvmord blant barn og unge yngre enn 20 år. Det var langt færre enn i 2011, med det høyeste antallet selvmord årlig som er registrert. Det året tok 33 unge sitt eget liv. Blant unge i alderen 20-24 år, ble det registrert 51 selvmord i 2011 og 45 i fjor.

Også blant 30-åringer år var det færre selvmord i fjor enn i 2011, henholdsvis 82 mot 111. Derimot hadde antallet økt hos 60-åringene, fra 75 tilfeller i 2011 til 102 i fjor.

Les mer: Færre unge tok sitt eget liv (Dagens Medisin)

Vær snill mot deg selv – for pasientens skyld (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Ill.foto: eyecrave, iStockphoto
Behandlere reagerer ulikt på pasienter, men kan gjøre noe med hvordan de håndterer reaksjonen sin. Ill.foto: eyecrave, iStockphoto

Hvis behandler er mindre selvkritisk og mer til stede i nuet, vil relasjonen til – og behandlingen av – pasienten bli bedre, mener den kanadiske psykologen Josie Geller. Tenk deg at du er behandler for pasienter med spiseforstyrrelser.

Frøy Lode Wiig  

I løpet av arbeidsdagen skal du møte, først, en pasient du trodde var frisk, men som nå har fått tilbakefall, er radmager og deprimert. Så, en sinna pappa, som er frustrert fordi disse «spise-greiene» har vart lenge nok, og nå må du, psykologen, bare få fikset det. Deretter en pasient som lover på tro og ære at hun spiser alt det dere har avtalt, til tross for at dere begge ser at vekten går nedover, nedover. Helt til slutt skal du kjempe med tenåringen som nekter å ta til seg noen form for føde og gir høylytt beskjed om at «du kan ikke tvinge meg». – Hvilke følelser vekker pasientene hos deg? Hvilken av dem har du minst lyst til å møte? spurte den kanadiske psykologen, Josie Geller, da hun holdt foredrag på Schizofrenidagene i Stavanger. Den kanadiske psykologen Josie Geller gjestet Schizofrenidagene i Stavanger i november.

Frustrasjon, sinne, redsel og håpløshet er naturlige reaksjoner i møte med pasientene, fremholdt hun. Noen pasienter vekker sterkere følelser enn andre, og pasienten du minst vil møte er ikke nødvendigvis den samme som din kollega helst vil unngå. Behandlere reagerer på ulike pasienter, på ulikt vis. Det er lite å gjøre med. Det du som behandler imidlertid kan – og bør – gjøre noe med, er hvordan du håndterer din reaksjon.

Les mer: Vær snill mot deg selv – for pasientens skyld (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Gir sterkere cannabis flere helseproblemer? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Hånd som holder en joint.
Ikke alle bestanddeler av cannabisplanten er fullt ut forstått. Ill.foto: Colourbox.

De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt tilgjengelig på det illegale markedet, men hvilke helsemessige konsekvenser har egentlig dette for brukerne?

Av Vigdis Vindenes, Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen, Jørg Mørland og Liliana Bachs

Spørsmålet har i den senere tid dukket opp i mediene, og i et økende antall vitenskapelige artikler omtaler mange dette. Vi har derfor gått gjennom tilgjengelig litteratur for å undersøke om sterkere cannabis gir flere helseproblemer, og vi har oppsummert det vi vet om situasjonen i Norge.

Cannabis er verdens mest brukte illegale rusmiddel, men det hersker uenighet om hvor farlig stoffet er. Fra planten Cannabis sativa kan det utvinnes ulike typer cannabisprodukter, vanligst er marihuana og hasj. Det viktigste psykoaktive stoffet fra cannabisplanten er Δ⁹-tetrahydrocannabinol (THC), men et annet stoff fra planten er cannabidiol (CBD), som kan ha angstdempende og muligens antipsykotiske effekter. Per i dag er ikke virkningsmekanismene til cannabidiol fullt ut klarlagt, men den totale effekten av cannabis vil antagelig avhenge både av innholdet av THC og cannabidiol.

Innholdet av THC (andelen av THC av produktets totale vekt) varierer betydelig mellom ulike cannabisprodukter, men en rekke studier viser en sterk økning av THC-innholdet i marihuana beslaglagt blant annet i USA, Australia og England. Det er i svært liten grad undersøkt om det har skjedd noen endring i innholdet av cannabidiol. I Norge er det de senere årene påvist opptil 30 % THC i enkelte beslag av hasj.

Det gjøres ikke systematisk analyse av alle beslag i Norge, og det er derfor vanskelig å si noe om utviklingen over tid. Ved analyse av enkeltprøver av hasj påvises det nesten alltid både THC og cannabidiol. Kripos har de siste fem årene gjort økende antall beslag av marihuana, og i disse påvises gjerne THC og ikke cannabidiol. Det gjøres imidlertid ikke mengdebestemmelse av cannabidiol i norske beslag (Ørjan Bye, Kripos, personlig meddelelse). Flere europeiske land rapporterer at cannabisbruk kan være på vei opp i enkelte grupper. Antall personer som søker behandling for cannabisavhengighet og cannabisrelaterte problemer, er økende, også i Norge. Det er godt dokumentert at cannabisinntak kan forårsake negative kognitive og psykomotoriske virkninger, angstanfall, paranoia, psykosesymptomer og kardiovaskulære hendelser.

Les mer: Gir sterkere cannabis flere helseproblemer? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Hvordan unngå vold? (Sykepleien)

Fortvilet ansikt
Det finnes generelle teknikker for å hindre eskalering av situasjoner. Ill.foto: shaunl, iStockphoto

Hvordan unngå vold? I noen yrker er man ekstra utsatt for vold. Derfor er det viktig å kunne teknikker for å roe ned urolige pasienter før situasjonen eskalerer.

SAMMENDRAG Artikkelen har som mål å minske bruken av tvang ved å bevisstgjøre ansatte på deres egen væremåte og være mer oppmerksom på uroens underliggende årsaker. Ifølge Arbeidstilsynet utsettes 137 000 arbeidstakere for vold eller trusler på jobben minst én gang i måneden. Totalt rammes mellom fem og seks prosent av arbeidsstyrken årlig.

Voldstematikken er viktig da forekomsten av vold i enkelte yrkesgrupper er høy. Formålet med denne artikkelen er å bedre forståelsen av vold ved å fokusere på teknikker som kan roe ned urolige pasienter før situasjonen eskalerer. Vi ønsker at ansatte i helse- og sosialsektoren kan bruke denne kunnskapen for å reflektere over egen arbeidsplass og håndtering av urolig atferd som kan lede til vold. «Om ikke situasjonen kontrolleres, kan den forbedres. Det gjelder å vinne tid, til det hele roer seg ned, eller hjelp kommer til»

HÅNDTERER UTAGERING I noen situasjoner kan møtet med en pasient se ut til å ta en uheldig vending som kan utarte seg til vold. Da kan det være fordelaktig å vite om råd og tiltak som kan føre til at aggresjonen avtar. Disse tiltakene er generelle og må tilpasses det enkelte møtet med en urolig pasient. Vi vil ikke ta for oss fysisk håndtering av utagerende situasjoner, da vi tilstreber å håndtere utagering respektfullt og mest mulig skånsomt og behandlingseffektivt. I noen situasjoner vil slike samhandlingsstrategier likevel ikke være tilstrekkelige til å avverge skade på person eller gjenstander. Ansatte ved arbeidsplasser som opplever mye utagering, bør kurses i gode teknikker i å fysisk håndtere utagering. Dette gjelder også for situasjoner der det er snakk om nødrett og nødverge.

«Voldsutøvelse skjer ofte i situasjoner med grensesetting.» Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller krav til det psykososiale miljøet på arbeidsplassen: «Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.» Selv om man som arbeidstaker skal beskyttes mot uheldige belastninger i arbeidslivet, og gode veiledere utgis og kurs holdes, oppstår likevel utagering i yrker med mye menneskelig kontakt. Undersøkelser viser at rundt 30 prosent av befolkningen har opplevd vold på arbeidsplassen. Det er derfor viktig å ha kunnskap om vold og teknikker for å skape aktiveringsbrudd, slik at færre situasjoner eskalerer til fysisk utagering.

Les mer: Hvordan unngå vold? (Sykepleien)

Bokanmeldelse: Gode historier om tilfriskning (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bokforside
Anmelderen ble rørt av denne boken.

Dette er en etterlengtet utgivelse. Det skrives for lite om hvordan pasientene selv opplever tilfriskningen innen psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling.

Anmeldt av Jørgen G. Bramness  

Hva var det som skulle til for dem? Hvordan var deres vei? Denne boken gir innsikt formidlet av dem som er aller best rustet til å formidle den, nemlig dem som selv har slitt. Gjennom 14 pasienthistorier får vi personlige fortellinger om hvordan problemene kom, hva problemene var og veien ut av dem. Dette er førstehåndkunnskap å lære av.

Det er interessant å oppdage hvordan ulike behandlingsfilosofier ofte blir en integrert del av mange pasienters historie – lærdommen blir en del av det nye liv som bygges. Men aller best og mest slående blir historiene når de formidler personlige innsikter også utenom dette, gjerne i et mer personlig og ikke-profesjonalisert språk. Mer enn én gang i lesingen ble jeg rørt.

Landheim, Anne Wiig, Frøy Lode Brendbekken , Marit. Et bedre liv Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. 210 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-48032-2

Les mer: Gode historier om tilfriskning (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: