ROP står for Rus Og Psykisk lidelse. Ill.foto: laartist, iStockphoto

Helsedirektoratet og Helsebiblioteket lanserte 13. mars retningslinjen om dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) i nettvennlig innpakning.

Mens retningslinjer tradisjonelt har vært publisert som pdf-filer eller på papir, har Helsebiblioteket de siste par årene arbeidet med å tilpasse retningslinjene til Internett. Foreløpig er 11 retningslinjer publisert slik hos Helsebiblioteket. Du finner en oversikt over alle 11 på Helsebibliotekets side for retningslinjer under overskriften Norske retningslinjer. To av dem er av spesiell interesse for deg som arbeider med folk med rus- og psykisk helseproblematikk: retningslinjen for Legemiddelassistert rehabilitering og retningslinjen for dobbeltdiagnose (ROP-lidelser).

Du kan nå navigere direkte til det aktuelle kapitlet og lage lenker langt inn i innholdet. For nettsøk har dette ganske stor betydning. Du kan for eksempel søke på kommunenes ansvar i Google og  komme direkte inn på kapitlet som handler om dette.

Nettversjonen av retningslinjen ble lansert 13. mars i år, sammen med to andre nettjenester: ropbruker.no (et pasientnettsted) og snakkomrus.no (som skal være til hjelp for dem som jobber innen rusområdet).

Pasientinformasjon

Ropbruker.no gir pasienter ti gode tips om hva de har krav på. Det dreier seg blant annet om individuell plan, kartlegging av pårørende og psykisk helse, kartlegging av mulighet for og ønske om arbeid og utdanning.

Hjelp til terapeuten

Snakkomrus.no er laget for dem som har direkte kontakt med rusavhengige i arbeidet sitt. Der finner du kartleggingsverktøy, læringsmateriell og filmer som kan være til hjelp i arbeidet. Blant verktøyene finner du AUDIT, DUDIT, TWEAK, ALCHOL-e og DUDIT-e. Du finner også en rekke videoeksempler på hvordan du som lege, jordmor, psykolog eller sosionom kan starte og gjennomføre vanskelige samtaler.  Videoene viser hvordan du kan bringe samtalen inn på rusproblematikk og hvordan du kan få den ønskede informasjonen ved å stille åpne spørsmål.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.