Kognitiv terapi kan hjelpe: Livets mange små og store gjøremål kan oppleves som umulige for personer som lider av schizofreni. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

Kognitiv terapi kan være et vellykket tiltak hos pasienter med schizofreni som har svært lav funksjonsevne, bekrefter en studie nylig publisert i Archives of General Psychiatry.

Personer som lider av schizofreni og som har svak funksjonsevne har ofte høye kostnader forbundet med behandlingen. I tillegg har pasientgruppen også ofte høye indirekte kostnader som følge av tapt arbeidsevne og produktivitet, og kan oppleve å ha lav livskvalitet. Effekten av antipsykotiske legemidler og psykososiale tiltak har vist seg å være begrenset når det gjelder forbedring av den generelle funksjonsevnen.

En ny studie vurderte hvilken effekt et 18 måneders terapiprogram hadde på den psykososiale funksjonsevnen og på negative symptomer, hos pasienter med schizofreni og lav funksjonsevne.

Seksti personer deltok i studien, hvorav 33,3 prosent var kvinner og 65 prosent afro-amerikanere. Forskerne sammenlignet kognitiv terapi i tillegg til standard behandling, med standard behandling alene.

Pasientgruppen som mottok kognitiv terapi opplevde en signifikant bedring i global fungering, sammenlignet med gruppen som bare fikk standard behandling.

Forfatterne oppsummerte resultatene av studien slik:

Kognitiv terapi kan være et vellykket tiltak for å fremme betydningsfulle forbedringer i funksjonsevne, motivasjon og positive symptomer hos schizofreni-pasienter med betydelig nedsatt kognitiv evne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.