Mye tyder på at psykoser hos barn og ungdom er mer vanlig enn hva mange klinikere er seg bevisst. Ill.foto: Tramper2, iStockphoto

Oslo universitetssykehus har publisert Veileder for utredning av barn og ungdom med psykoser i Helse Sør-Øst, som oppdateres i mai 2012.

En artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening gir med utgangspunkt i Veileder for utredning av barn og ungdom med psykoser en kort oversikt over karakteristika ved psykoser og psykoserisiko hos unge og viktige behandlingselementer:

Psykoser forbindes vanligvis med voksne, men forekommer også hos barn og unge. Det er viktig å komme tidlig til med behandling, og studier har vist at varighet av ubehandlet psykose har betydning for prognose, selvmordsrisiko og livskvalitet. Likevel er varigheten av ubehandlet psykose lengre hos unge enn hos voksne.

Psykose hos unge er vanligvis preget av udifferensierte symptomer, høy grad av komorbiditet og snikende debut. Tilstanden kan være vanskelig å oppdage, og studier viser at varigheten av ubehandlet psykose (VUP) er lengre for ungdom enn for voksne.

Behovet for kompetanseheving på tvers av ulike instanser i hjelpeapparatet er stort. Det er spesielt viktig at allmennpraktikere besitter denne kompetansen, siden de ofte er den første instansen de unge henvender seg til.

Forekomst og etiologi

Psykosespekteret favner både schizofreni, affektive psykoser, rusutløste psykoser og organiske psykoser. Diagnosekriteriene for unge er de samme som for voksne, men symptomer kan fremstå som forskjellige på ulike utviklingsnivåer. Schizofreni anser vi som den alvorligste av psykosespekterlidelsene.

Hos barn opp til 12 år er schizofreni lavfrekvent (1/10 000), med en suksessivt høyere forekomst fra 13 år og oppover. I litteraturen anslår man en prevalens av schizofreni på 0,2 – 0,4 % hos unge mellom 13 og 18 år, men det er ingen gode studier på dette.

Registerdata fra Storbritannia viser en prevalens av psykotiske lidelser på 0,4 % i aldersgruppen 5 – 18 år, og at 24,5 % av innleggelsene i sengepost for ungdom skyldtes schizofreni. En australsk studie av psykosepasienter med en første episode viste at 20 % debuterte med en psykosespekterlidelse før fylte 18 år, mens 50 % av de som debuterte med schizofreni, gjorde dette før fylte 18 år.

Les mer: Psykoser hos barn og ungdom

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.