trist jente på buss
Risikoen for selvmord hos unge mennesker øker betydelig dersom vedkommende har vært i kontakt med en psykiatrisk avdeling. Ill.foto: sjlocke, iStockphoto

Unge mennesker som nylig har vært i kontakt med psykiatrien, har tolv ganger så høy risiko for selvmordsforsøk i forhold til andre unge, viser en ny, stor undersøkelse fra Danmark. Personer fra familier med lav sosio-økonomisk status er mer utsatt enn andre.

Forfatterne av den nye studien brukte opplysninger fra det danske nasjonalregisteret for å vurdere risikoen for selvmordsforsøk etter kontakt med psykiatrisk avdeling. De analyserte data om 72765 pasienter i tidsrommet 1983 til 1989, og fant at 3465 tilfeller av selvmordsforsøk forekom hos barn og unge mellom 10 og 22 år.

Forskerne definerte kontakt med en psykiatrisk avdeling som:

Benyttelse av psykiatriske tjenester ved psykiatrisk sykehus (inkludert innleggelse)

Behandling i poliklinikk

Psykiatrisk krisehjelp

Alle andre dag- og døgntjenester

Forfatterne inkluderte ikke pasienter som hadde blitt innlagt på psykiatriske avdelinger samme dag som selvmordsforsøket fant sted, eller som hadde forsøkt å begå selvmord i løpet av den første dagen av innleggelsen.

Studien identifiserte ikke gjennomførte selvmord, eller selvmordsforsøk som ikke førte til kontakt med helsetjenesten.

Her er noe av det forfatterne fant:

  • Pasienter som hadde hatt kontakt med en psykiatrisk avdeling hadde 12 ganger økt risiko for selvmordsforsøk, sammenlignet med personer som ikke hadde hatt slik kontakt
  • Risikoen for selvmordsforsøk var på det høyeste rett etter utskriving, men risikoen forble høy i mange år etter utskriving
  • Personer med personlighetsforstyrrelser, depresjon og rusavhengighet var mest utsatt
  • Unge mennesker som kom fra familier med lav inntekt, hadde markant høyere risiko for selvmordsforsøk

Funnene i denne studien understreker ifølge forfatterne behovet for en psykiatrisk vurdering i hvert enkeltstående tilfelle av selvmordsforsøk. Studien viser også at velkjente risikofaktorer, så som kontakt med en psykiatrisk avdeling, ikke slår ut likt hos den enkelte. Personer fra familier med lav sosio-økonomisk status er mest utsatt, noe som antyder at faktorer som påvirker individets sårbarhet og resiliens, så som sosio-økonomisk status, bør tas med i vurderingen.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.