to sinte gutter
Med bedre kontroll over sinne kan utsatte barn unngå mange problemer. Ill.foto: dzigns, iStockphoto.

Aggression Replacement Training (ART) er en opplæringsmetode for sinnekontroll som foregår strukturert i grupper. Metoden har vist seg effektiv for å forebygge aggressiv atferd hos barn og ungdom. En ny manual for implementering av ART er nå tilgjengelig.

ART har blitt populært i psykisk helsearbeid med barn og ungdom i barnehage, skole og barnevern. Metoden har også vært brukt i arbeidet med Aspergers syndrom og autisme.

ART består av sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og såkalt «moralsk resonnering».

Den sosiale ferdighetstreningen innebærer at deltakerne lærer seg å tenke trinnvis. De øver på ferdigheter som å gi komplimenter og håndtere kritikk. Til sammen er det rundt 50 ferdigheter som deltakerne kan trenes i. Rollespill er en viktig del av treningen, og deltakerne får hjemmelekser som å øve hjemme på en bestemt ferdighet.

Sinnekontrolltreningen lærer barna å identifisere hva som utløser sinne, sine egne signaler på sinne og få kontroll over sinne. De får hjelp til å oppdage irrasjonelle tanker og erstatte dem med en mer rasjonell forståelse av situasjoner.

Treningen i moralsk resonnering består i å gi deltakerne en forståelse av hvilke konsekvenser deres handlinger får for andre mennesker og for fellesskapet.

Det finnes også en  familieversjon av ART der flere familier trener sammen. Du kan lese en oversiktlig beskrivelse av ART i norsk Wikipedia.

Det faglige knutepunktet for ART i Norge er ART-senteret ved Diakonhjemmet høgskole i Stavanger. ART-senteret har nylig utgitt en ny manual for implementering av Aggression Replacement Training. Der understreker de at for å lykkes med å ta i bruk ART, må selve implementeringen holde høy kvalitet, og ikke bare selve programmet.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto