Tverrfaglige nettverk styrker selvmordsforebyggende arbeid. Ill. foto: AngiePhotos, iStockphoto

Ved regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) har vi utviklet ny organisasjonsmodell for det selvmordsforebyggende arbeidet, med lokale spesialrådgivere organisert i et interdisiplinært og interorganisatorisk nettverk. Våre erfaringer så langt er at organiseringen i faglige nettverk innebærer muligheter til å styrke den selvmordsforebyggende virksomheten på flere områder.

Ingen profesjoner eller institusjoner kan forebygge selvmord alene. Offentlige helsetjenester har ikke i tilstrekkelig grad lyktes i å forebygge selvmord og selvmordsforsøk (Linehan, 2008).  Vi må også erkjenne at tilgjengelig forskning kun i liten grad gir svar på hvilke tiltak som kan være effektive forebyggingsstrategier (Mann et al., 2005; Hawton et al., 1999; Malone et al., 2007).

I lys av dette blir det viktig både å utvikle og evaluere begrunnede forslag til nye måter å organisere det selvmordsforebyggende arbeidet på, for å redusere de menneskelige og økonomiske omkostningene ved selvmord og selvmordsforsøk (Silverman & Felner, 1995). Det er et helsepolitisk uttrykt mål å fremme samarbeid og kontinuitet i helsevesenet (NOU 2005:3). Ett virkemiddel kan være å utvikle interdisiplinære faglige nettverk som samarbeider om å oppnå felles målsettinger.

Les hele artikkelen her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.