Det er politiets plikt å hjelpe personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Helsedirektoratet og Politidirektoratet har revidert rundskriv IS-15/2006 2006/011 som omhandler helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke.

Intensjonen med rundskrivet er å styrke og forenkle samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet slik at felles utfordringer løses på egnet måte og til beste for psykisk syke.

Lov om psykisk helsevern er noe endret siden forrige rundskriv ble utarbeidet. Rundskrivet er revidert i tråd med lovendringene, og klargjør ansvars- og oppgavefordelingen mellom helsetjenesten og politiet i forhold til personer med psykiske lidelser.

Rundskrivet inneholder klare retningslinjer for informasjonsoverføring mellom etatene, og det er tatt sikte på å klargjøre grensene ved konkrete eksempler på situasjoner hvor informasjonsutveksling er aktuelt.

Det er helsetjenestens ansvar å yte helsehjelp. Politiet har imidlertid plikt til å hjelpe personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv. Politiet og helsetjenesten har i visse tilfeller varslingsplikt overfor hverandre. Politiet har også plikt til å yte nødvendig bistand til helsetjenesten i forbindelse med tvungent psykisk helsevern. Politiet har også plikt til å hjelpe eller sørge for hjelp til personer de kommer i kontakt med som ikke er istand til å ta vare på seg selv og som ikke ivaretas av andre. Det betyr at politiet skal varsle lege når det er grunn til å anta at legehjelp kan være nødvendig.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.