Mange eldre sliter med depresjon. Ill.foto: diephosi, iStockphoto

Forekomsten av depresjon øker med alderen. Men anslagene over hvor hyppig depresjon forekommer hos eldre er svært sprikende, fastslår en ny systematisk oversikt fra Tyskland.

En rekke oversikter over forekomsten av depresjon hos eldre er blitt publisert de siste årene, men anslagene varierer sterkt fra studie til studie.

I en fersk oversikt fra Universitetet i Leipzig forsøkte forskerne  å angi en aldersspesifikk og kjønnsspesifikk prevalens for depresjon hos personer over 75 år.

Analysen omfattet 24 studier, hvorav halvparten var av slett kvalitet, og resten av moderat til høy kvalitet.

Forfatterne fant at:

  • Resultatene i de ulike studiene varierte, avhengig av metoden som ble brukt til å måle depresjon. Måling av symptomer ga generelt sett høyere forekomst enn målinger basert på diagnosekriterier som DSM-systemet.
  • Studier som brukte symptommålinger ga en prevalens for alvorlig depresjon på 17,1 prosent.
  • Studier som baserte seg på diagnosekriterier, som DSM-systemet, ga en prevalens på 7,2 prosent.
  • Prevalens for depresjon hos kvinner var mellom 4 og 10,3 prosent, mens den for menn var mellom 2,8 og 6,9 prosent.
  • Forekomsten av symptomer på depresjon økte med alderen.
  • Studier av dårligere kvalitet rapporterte lavere forekomst av depresjon hos eldre.

– Til tross for stor variasjon i anslagene, er det likevel sikkert at depresjon sent i livet er vanlig. For å redusere spriket mellom studieresultatene, bør særlig utvalget av studiepopulasjonen vurderes nøyere i framtiden, oppsummerte forfatterne.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.