Gjennomsnittlig forventet levealder for personer med schizofreni er 10 til 12 år lavere enn for personer uten lidelsen. Ill.foto: digi_guru, iStockphoto

Bruk av benzodiazepiner er forbundet med økt dødelighet blant pasienter med schizofreni. Antidepressiva kan derimot bidra til å redusere antall selvmord hos denne pasientgruppen, konkluderer en ny finsk studie.

Ved schizofreni får mange pasienter to eller flere legemidler. Pasientene får ofte forskrevet antipsykotika, antidepressiva og/eller benzodiazepiner, selv om det finnes lite grunnlag for å hevde at kombinasjonsbehandling er mer effektivt sammenlignet med monoterapi – bruk av ett medikament. Fagfolk har antatt at samtidig bruk av antipsykotika og antidepressiva, og/eller benzodiazepiner kan være skadelig, men har  hatt lite kunnskap om langtidseffektene av kombinasjonen.

I en ny studie fra Finland undersøkte forskere sammenhengen mellom bruk av benzodiazepiner, antipsykotika og antidepressiva, og økt dødelighet blant voksne personer med schizofreni. Forskerne fulgte 2588 schizofrenipasienter over fire år, og sammenlignet pasientjournalene deres med nasjonale databaser over medisinforskriving og dødelighet.

Undersøkelsen viste blant annet at:

  • Bruk av to eller flere antipsykotika var ikke forbundet med økt risiko for dødsfall ved selvmord eller andre dødsårsaker, sammenlignet med antipsykotisk monoterapi
  • Ingen bruk av antipsykotika var forbundet med økt dødelighet, sammenlignet med antipsykotisk monoterapi
  • Bruk av antidepressiva var ikke forbundet med økt dødelighet, sammenlignet med ingen bruk av antidepressiva
  • Sammenlignet med ingen bruk av antidepressiva, var bruk av antidepressiva forbundet med færre dødsfall ved selvmord
  • Bruk av benzodiazepiner var forbundet med en betydelig økning i dødelighet ved selvmord og andre dødsårsaker, sammenlignet med ingen bruk av benzodiazepiner

Bruk av benzodiazepiner er forbundet med en markant økning i dødelighet blant pasienter med schizofreni, mens bruk av antidepressiva eller flere typer antipsykotika ikke er det, konkluderte forfatterne.

Studien hadde enkelte metodologiske svakheter, som at lengden på behandling og dosering ikke var blitt vurdert, og at dødsfall på sykehus ikke var blitt inkludert.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.