Opprettholdende faktor: Studier indikerer at grubling kan forsterke depressive sinnsstemninger. Ill.foto: hidesy, iStockphoto

Over halvparten av personer som har slitt med depresjon får tilbakefall. Hvordan kan psykologiske modeller forklare at depresjoner ofte vedvarer?

Forskningen det siste tiåret har i større grad avdekket depresjon som hyppig tilbakevendende og ofte med langvarig forløp (Andrade et al., 2003). Godt over 50 % av de som søker hjelp for depresjon, har hatt behandling for dette tidligere (Solomon et al., 2000). I tillegg plages mange med betydelige subterskel- og restsymptomer på depresjon forut for og etter akutt depresjon (Fava, Ruini & Belaise, 2007).

Depresjon i denne artikkelen refererer til diagnostiske kriterier for unipolar depressiv episode i DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) som tilsvarer kriterier for moderat og alvorlig depressiv episode i ICD-10 (F32.1 og F32.2, World Health Organization, 1993). Vi har valgt å avgrense artikkelen til denne depresjonstypen, da den dominerer i forskningslitteraturen samt utgjør hyppigste henvisningsgrunn for behandling av psykiske lidelser. Denne depresjonsdiagnosen er heterogen i den forstand at to personer som oppfyller diagnostiske kriterier for depresjon, kun trenger å ha få symptomer felles. Den store spennvidden i symptomutforming peker på et mangfold og samspill av underliggende sosiale, psykologiske og biologiske sårbarhetsfaktorer. Flere forstår i dag depresjon som en kronisk lidelse med hensyn til underliggende vedvarende sårbarhet hos personer som er rammet (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Dette understreker viktigheten av å identifisere slike sårbarhetsfaktorer i forebyggings- og behandlingsøyemed, både samfunnsøkonomisk og for den enkelte som er rammet.

I denne oversiktsartikkelen gjennomgår vi aktuell forskning om betydningen av personlighetstrekk og kognitiv stil som sårbarhetsfaktorer for depresjon. Vi vil spesielt vektlegge studier som har undersøkt slike personlighetsegenskaper i forløpet av depresjon fra første episode og gjennom tilbakevendende episoder. Vi tar også for oss tilnærminger som har utgangspunkt i grubling, som er en kognitiv stil forbundet med tilbakevendende depresjon. Et hovedfokus vil være på det komplekse samspillet mellom generelle risikofaktorer, depresjonsspesifikke sårbarhetsfaktorer og opprettholdende faktorer.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.