Hvert år vil 3000 til 9000 barselkvinner i Norge være plaget av nedstemthet og depresjon. Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

Å ta tak i fødselsdepresjoner i primærhelsetjenesten kan redusere symptomene på depresjon hos mødrene, og kan være et praktisk, effektivt og lite ressurskrevende tiltak, viser en ny studie fra USA.

Postnatal depresjon, eller fødselsdepresjon forekommer hos 7 til 15 prosent av alle som har født. Det å lide av en depresjon i de første ukene etter fødsel kan ha stor innvirkning på morens helse, på forholdet mellom mor og barn, og på barnets nevrologiske utvikling.

En ny amerikansk studie har vurdert ulike måter å forbedre oppdagelsen av og behandlingen av fødselsdepresjon på. 28 primærhelsetjenester var inkludert i undersøkelsen, hvorav halvparten ble randomisert til standard behandling, mens den andre halvparten innførte en ny praksis som omfattet screening, diagnostisering, vurdering og behandling av fødselsdepresjon. Ansatte ved helsesentrene som innførte den nye praksisen fikk opplæring og ble gitt verktøy og ressurser til hjelp i oppfølgingen av pasientene.

Det primære utfallsmålet var færre symptomer på fødselsdepresjon og ble målt ved hjelp av to selvrapporteringsskjemaer:

  1. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
  2. Patient Health Questionnaire PHQ-9

Studien viste at:

  • Omlag en tredjedel av kvinnene ble vurdert å lide av fødselsdepresjon ved begynnelsen av undersøkelsen
  • Sammenlignet med kontrollgruppen hadde kvinnene som var omfattet av tiltaket:
    • større sannsynlighet for å få diagnosen postnatal depresjon
    • større sannsynlighet for å få behandling for depresjonen
    • færre symptomer på depresjon ved oppfølging etter seks måneder

Forfatterne konkluderer med at screening, diagnostisering og behandling av fødselsdepresjon i primærhelsetjenesten reduserte symptomene på fødselsdepresjon hos mødrene etter tolv måneder. Tiltaket kan være en praktisk tilnærming som er enkel å gjennomføre, med moderat ressursbruk.

Les hele artikkelen fra The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.