Personer som misbruker alkohol eller lider av alkoholisme har en og en halv til to ganger økt dødelighet sammenlignet med personer som ikke misbruker alkohol. Ill.foto: yurok, iStockphoto

Atferdsterapi kan gi redusert alkoholinntak hos voksne med tendens til risikodrikking. Kortvarige intervensjoner på 10 til 15 minutter er mest effektivt, ifølge en ny systematisk oversikt.

Alkoholmisbruk, her ment som alt fra risikodrikking til alkoholavhengighet, er en av fremste årsakene til dødsfall som kunne vært forhindret i USA. På den andre siden av Atlanterhavet viser statistikker at 600 000 europeere dør av alkoholskader hvert år.

I den nye oversikten fra USA vurderte forskerne effekten av atferdsterapi hos ungdom og voksne med problematisk alkoholinntak. Forfatterne søkte i databaser som Medline, EMBASE, Cochrane-biblioteket, CINAHL og PsycINFO etter relevant engelskspråklig litteratur fra perioden 1985 til 2012. 23 studier ble inkludert i oversikten.

Forfatterne fant at hos de voksne deltakerne som fikk atferdsterapi, sank alkoholforbruket med 3,6 enheter per uke. 12 prosent færre meldte om episoder med stordrikking, og 11 prosent rapporterte at de drakk mindre enn anbefalt grense ved oppfølging etter tolv måneder. Også blant unge voksne som mottok atferdsterapi fant forfatterne redusert alkoholinntak og færre episoder med stordrikking. Kunnskapen var for svak til å kunne dra noen konklusjoner om effekten av atferdsterapi på alkoholrelaterte ulykker eller skader.

Forskerne konkluderte med at atferdsterapi kan være nyttig hos voksne med tendens til risikodrikking eller alkoholmisbruk. De la til at studien hadde enkelte begrensninger, så som at drikkeatferden til deltakerne kan ha blitt påvirket av at den ble vurdert av forskere, samt at selektiv rapportering nok har forekommet. I tillegg antok forfatterne at kunnskapen antageligvis ikke kan anvendes ved alkoholavhengighet.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.