Interessen for bruk av IKT i psykisk helsearbeid øker. Ill.foto: studiocasper, iStockphoto

En ny oversikt fra Cochrane-samarbeidet finner ingen klare fordeler ved å bruke multimedia i støttetiltak for personer med schizofreni.

Å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i psykisk helsearbeid er i vinden. IKT er ikke bare datamaskiner og internett: telefoner, TV og radio hører også inn under begrepet multimedia. IKT-tiltak er relativt billige og kan tas i bruk i stor skala, så det er ingen overraskelse at mange er interesserte i å identifisere hvilke grupper som kan dra nytte av multimedia-intervensjoner.

Mange har undersøkt effekten av internettbasert, kognitiv atferdsterapi ved vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon, med oppmuntrende resultater. Det finnes imidlertid langt færre studier som undersøker effekten av IKT ved mer alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni.

Nå har Cochrane-samarbeidet kommet med en oversikt over den ferskeste forskningen om bruk av IKT som psykoedukativ støtte for personer med schizofreni eller relatert psykose.

Forfatterne søkte i relevante databaser etter studier som sammenlignet IKT med andre typer psykoedukative tiltak, eller med standard behandling, fram til september 2010. Seks studier ble inkludert i oversikten, med i alt 1063 deltakere.

Analysen viste at det ikke var forskjell mellom IKT-tiltak og andre typer psykoedukative tiltak eller standard behandling, når det gjaldt pasientenes etterlevelse av behandlingen, eller deres generelle tilstand. Pasientene som hadde deltatt i IKT-tiltak opplevde imidlertid å få mer sosial støtte, sammenlignet med gruppen som hadde mottatt standard behandling.

Når IKT-tiltak ble gitt som tillegg til standard behandling, var etterlevelsen noe høyere hos IKT-gruppen på lang sikt, sammenlignet med gruppen som fikk standard behandling alene. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt generell pasientetterlevelse, negative eller positive symptomer, generell tilstand, sykdomsinnsikt eller livskvalitet.

– Bruk av IKT som medium for psykoedukative tiltak har ingen tydelig effekt sammenlignet med andre typer psykoedukative tiltak, standard behandling, eller begge deler. IKT er lovende for å gi støtte og psykoedukasjon til personer med psykiske lidelser. De svake resultatene i denne analysen bør ikke hindre mer forskning av bedre kvalitet om emnet, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.