Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kjennetegnes av et varig mønster med høy intensitet og høy grad av ustabilitet i følelseslivet. Ill.foto: AngiePhotos, iStockphoto

Både dialektisk atferdsterapi og standard psykiatrisk behandling reduserer selvmordsforsøk og selvskading ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, ifølge en ny, systematisk oversikt.

Ett års behandling med enten dialektisk atferdsterapi eller standard psykiatrisk behandling førte til færre selvmordsforsøk og mindre selvskading hos deltakerne i en ny oversikt fra Canada, alle med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, også kalt borderline personlighetsforstyrrelse.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er en sammensatt lidelse og kan være vanskelig å behandle. Samtaleterapi er mest brukt som tiltak ved lidelsen. I den nye oversikten fra Centre for Addiction and Mental Health i Toronto sammenlignet forfatterne effekten av henholdsvis dialektisk atferdsforstyrrelse og standard psykiatrisk behandling ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

180 personer deltok i oversikten. 86 prosent av deltakerne var kvinner, og gjennomsnittsalder var 30 år. Over halvparten var ikke i arbeid. Alle hadde forsøkt å ta sitt eget liv eller hadde selvskadet minst to ganger i løpet av de siste fem årene.

Deltakerne fikk enten dialektisk atferdsterapi eller standard psykiatrisk behandling. Dialektisk atferdsterapi bygger på kognitiv atferdsterapi, dialektisk tenkning og zen-buddhisme. Standard psykiatrisk behandling omfatter psykodynamisk psykoterapi, case management (ACT) og medikamentell behandling.

Pasientene deltok i ukentlige behandlingstimer i ett år, og ble fulgt opp i to år etter avsluttet terapi. Frafallet av pasienter var relativt stort etter tre år – bare halvparten av deltakerne gjennomførte hele oppfølgingen. Primære utfallsmål var egenrapporterte selvmordsforsøk og selvskading, symptomer på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, bruk av helsetjenester, depresjon, sinne, sosial fungering og livskvalitet.

Forfatterne fant at antall selvmordsforsøk og selvskading var redusert hos begge gruppene ved oppfølging. Ingen av de to tilnærmingene hadde imidlertid noen effekt når det gjaldt pasientenes manglende deltakelse i arbeidslivet eller antall personer som mottok uførestønad.

– Ett års behandling med enten dialektisk atferdsforstyrrelse eller standard psykiatrisk behandling kan knyttes til langvarige positive endringer hos personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.