ACT-team er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ill. foto: slobo, iStockphoto
ACT-team er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus. Ill. foto: slobo, iStockphoto

Færre trenger innleggelse i psykisk helsevern etter at de har fått hjelp fra oppsøkende behandlingsteam (ACT-team).

For å bedre tilbudet til mennesker med alvorlig psykisk lidelser, er 14 ACT-team etablert i Norge. En midtveisevaluering viser en klar nedgang i antallet liggedøgn allerede etter første driftsår når vi sammenligner tall fra siste året før de fikk oppfølging fra ACT-team. Det er også færre brukere som har vært innlagt i psykisk helsevern etter at de fikk oppfølging fra ACT-teamene, sammenlignet med andelen som var innlagt året før.

– At en allerede etter ett år kan se at færre trenger akutt innleggelse etter at de har fått hjelp fra ACT-team, er gode resultater, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anette Mjelde.

Oppsøkende helsepersonell

ACT-teamene skal drive oppsøkende virksomhet mot målgruppen, enten de er hjemme, på jobb eller i skole. ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, integrerte og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og samtidige ruslidelser/vansker som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

– Målet er at personene som mottar tilbudet skal få en bedre hverdag, bedre livskvalitet og øke funksjonsevnen på flere livsområder, forteller Mjelde.

Kommuner og helseforetak likeverdige partnere

ACT-teamene i Norge er etablert som et faglig og økonomisk samarbeid mellom kommuner og helseforetak ved DPS. Teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.

Behandlingsfilosofien i et ACT–team er å legge vekt på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet.

– Vi ser nå at ACT-team bidrar til at mennesker med en alvorlig psykisk lidelser- som også kan ha rusproblemer, får en bedre tilpasset hjelp nærmere der de bor, sier Mjelde.

Les mer her: Oppsøkende behandlingsteam viser gode resultater

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.