Ill.foto: JoseGirarte, iStockphoto
I interpersonlig terapi (IPT) velger teraputen og pasienten å arbeide spesifikt med en av pasientens problematiske mellommenneskelige relasjoner. Ill.foto: JoseGirarte, iStockphoto

Samtaleterapi kan lette på symptomer på depresjon, men hva slags type tilnærming som brukes, spiller liten rolle. Det er forsvinnende liten forskjell i effekt mellom de ulike formene for samtaleterapi, antyder en ny oversikt.

Statistikk viser at sju prosent av alle voksne europeere opplever en alvorlig depresjon i løpet av livet. Listen over ulike typer samtaleterapier pasienter og terapeuter kan benytte mot lidelsen blir stadig lengre, men kognitiv atferdsterapi og interpersonlig psykoterapi blir ofte anbefalt, i kombinasjon med medisiner.

Er det ene bedre enn det andre? I den nye, systematiske oversikten fra Nederland har forfatterne undersøkt om interpersonlig psykoterapi (IPT) er en mer effektiv tilnærming, sammenlignet med andre samtaleterapier, medikamentelle behandlinger, eller standard behandling.

Forfatterne søkte i relevante databaser etter randomiserte, kontrollerte studier som sammenlignet IPT med andre tiltak i tidsperioden 1970 til 2012. Av 2981 studier var det bare åtte som møtte kriteriene for å bli inkludert i oversikten. Deltakerne måtte ha en diagnose på alvorlig depresjon eller fødselsdepresjon, og være mellom 18 og 65 år. 1233 personer deltok i studien.

Oversikten viste at:

  • IPT i kombinasjon med nefazodon var mer effektivt når det gjaldt å redusere symptomer på depresjon, sammenlignet med nefazodon eller IPT alene
  • IPT reduserte symptomer på depresjon like effektivt som venlafaxin ved seks ukers oppfølging
  • Effekten av kognitiv atferdsterapi var den samme som ved IPT
  • Cognitive Behavioural Analysis System of Psychotherapy, CBASP, var noe mer effektivt, sammenlignet med IPT
  • Å motta IPT som tillegg til standard behandling, var mer effektivt mot symptomer på depresjon, sammenlignet med standard behandling alene

– Flere typer tiltak kan være effektive og nyttige for personer med alvorlig depresjon. Vi anbefaler samtaleterapier som IPT eller kognitiv atferdsterapi og/eller psykofarmaka som førstelinjebehandling ved depresjon, uten å trekke fram en tilnærming framfor en annen. Forskjellen mellom effekten av de ulike tilnærmingene er svært liten, og ikke alltid signifikant. Behandlere bør velge tiltak ut fra hva den enkelte pasient foretrekker, konkluderte forfatterne.

Oversikten sier ingenting om eventuelle bivirkninger og ulemper som kan følge med bruk av de ulike tilnærmingene, noe som begrenser resultatene i studien.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.