Depresjon rammer mange eldre. Ill.foto: fstop123, iStockphoto
Depresjon rammer mange eldre. Ill.foto: fstop123, iStockphoto

Ny forskning avviser hypotesen om at moderat mosjon kan lette på depresjon hos beboere ved pleiehjem.

Depresjon forekommer ofte blant eldre som bor på pleie- og aldershjem, og reduserer både helse og livskvalitet hos de som rammes. Mosjon har vært ansett for et billig tiltak med positiv effekt på symptomene på depresjon hos denne pasientgruppen.

En gruppe britiske forskere har testet antakelsen i en ny studie som nylig ble publisert i tidsskriftet The Lancet. De gjennmførte undersøkelsen ved 78 private og offentlige pleiehjem i England fra desember 2008 til april 2010. Beboere over 65 år, i alt 891 personer, ble randomisert til enten tiltaksgruppen eller kontrollgruppen.

Tiltaksgruppen deltok i et 45 minutter langt treningsprogram ledet av en fysioterapeut to ganger i uken. Hele aldershjemmet ble i tillegg oppmuntret til økt fysisk aktivitet i dagliglivet, og personalet fikk opplæring i å ha økt oppmerksomhet rundt depresjon. Tiltakspakken hos kontrollgruppen omfattet bare opplæring av personalet. Primære utfallsmål var antall symptomer på depresjon, målt med geriatrisk depresjonsskala, GDS-15. Deltakerne ble fulgt opp ved 6 og 12 måneder.

Forfatterne fant at tiltaksgruppen generelt skåret noe høyere (verre), 0,13 poeng, på GDS-15-skalaen ved oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen. Av de av deltakerne som hadde depresjon ved starten av undersøkelsen, skåret tiltaksgruppen 0,22 poeng høyere (verre) ved seks måneders oppfølging. Sannsynligheten for å være deprimert var ikke sikkert redusert hos tiltaksgruppen mot slutten av studien.

– Treningsprogrammet reduserte ikke symptomer på depresjon hos beboerne ved pleie- og aldershjem. Vi trenger andre strategier for å hjelpe denne skjøre pasientgruppen med depresjon, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.