Ill.foto: bbbrrn, iStockphoto
Både biologiske, psykososiale og miljømessige forhold har betydning for utviklingen av nevropsykiatriske symptomer. Ill.foto: bbbrrn, iStockphoto

Mange eldre med demens og nevropsykiatriske symptomer kan slutte med antipsykotika uten at det forverrer sypmtomene. Det antyder en ny, systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Personer med demens kan oppleve angst, depresjon, hallusinasjoner, aggresjon, avvikende motorisk atferd, apati eller endringer i appetitt og søvnmønster. Disse symptomene går samlet under betegnelsen nevropsykiatriske symptomer ved demens (NPS). Kognitiv svikt og nevropsykiatriske symptomer er ofte en byrde for både pasienten, pårørende og pleiepersonell, og kan føre til økt bruk av medikamenter. Antipsykotika brukes ofte ved NPS, til tross for at forskere er skeptiske til bruk av antipsykotiske medikamenter for disse pasientene. Èn av de mange uønskede bivirkningene ved langtidsbruk er økt dødelighet.

Forfatterne bak den nye oversikten viser til at helsepersonell og pårørende ofte nøler med å trappe ned antipsykotika-behandling for personen som er rammet av demens, av frykt for at de nevropsykiatriske symptomene blir verre hos vedkommende. Cochrane-oversikten som ble publisert i mars i år, er den første i sitt slag til å samle og analysere tilgjengelig kunnskap om tiltak rettet mot nedtrapping av antipsykotika hos eldre med demens.

Forfatterne inkluderte ni studier der behandling med antipsykotika ble avsluttet, enten brått eller gradvis. I alt 606 personer med demens og NPS deltok.

Noen av funnene i oversikten var:

  • I åtte av de ni studiene var det ingen signifikant forskjell i atferd og nevropsykiatriske symptomer mellom de av deltakerne som trappet ned og sluttet med antipsykotika, og deltakerne som fortsatte med medikamentene.
  • To studier fant at personer med agitasjon eller psykose som tidligere hadde hatt nytte av antipsykotika, hadde økt risiko for tilbakefall eller fikk raskere tilbakefall etter at de sluttet med medikamentene.
  • To studier antydet at personer med svært alvorlig NPS ville hatt nytte av å fortsette med antipsykotika, og at avvenning ikke bør anbefales for disse pasientene.

– Funnene våre antyder at mange eldre med demens og NPS trygt kan avvennes fra antipsykotika uten at de nevropsykiatriske symptomene forverres. Hos pasienter med særlig alvorlige symptomer, kan det være at avvenning ikke er tilrådelig, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.