Internett kan være et nyttig verktøy i behandlingen av depresjon. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto
Internett kan være et nyttig verktøy i behandlingen av depresjon. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Personer som lider av alvorlig depresjon kan ha enda større nytte av selvhjelp og internettbaserte tiltak enn personer med lettere depresjon, antyder en metaanalyse nylig publisert i British Medical Journal.

Depresjon kan være svært funksjonshemmende for den som blir rammet. Mange personer med depresjonslidelse får ikke den hjelpen de trenger, og ventelistene for samtaleterapi kan være lange.

Såkalt trinnvis behandling (stepped care) innebærer at pasientene først deltar i tiltak med lav intensistet, som selvhjelp med veiledning via skriftlig materiale, eller nettbaserte tiltak. Tiltak med høy intensitet kan være samtaleterapi over en lengre periode.

Tanken bak trinnvis behandling er å effektivisere behandlingen av depresjon ved først å tilby tiltak med lav intensitet, for så å tilby høyintensitetstiltak til personer som ikke opplever å bli bedre med selvhjelp eller nettbaserte tiltak.

En ny metaanalyse undersøker om alvorlighetsgraden av depresjon virker inn på behandlingseffekten av tiltak som veiledet selvhjelp og nettbasert veiledning. Analysen inkluderer 16 systematiske oversikter som sammenligner lavintensitet-tiltak med ordinær behandling. Oversikten omfatter 2470 deltakere med en depresjonslidelse, mange av dem med moderat til alvorlig depressiv lidelse.

Forfatterne fant en signifikant sammenheng mellom hvor alvorlig depresjonen var og hvor effektiv behandlingen var. Deltakerne med alvorlig depresjon opplevde større positiv effekt av lavintensitet-tiltaket, sammenlignet med deltakerne med mild depresjon. Bedringen var forøvrig liten, og var ikke klinisk signifikant.

– Metaanalysen vår indikerer at personer med alvorlig depresjon kan ha minst like stort utbytte av lavintensitet-tiltak som personer med lettere depresjon. Tilnærminger som selvhjelp med veiledning og nettbaserte tiltak kan være nyttige tilbud også til denne pasientgruppen, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.