Det er kanskje helsefarlig å være kyniker. Ill.foto: bbbrrn, iStockphoto

Personer med en kynisk og mistroisk holdning til livet og andre mennesker – «ingen bryr seg om meg, det er tryggest å ikke stole på noen» – har økt risiko for å utvikle demens, ifølge en ny studie.

Personlighet og livsanskuelse kan ha stor innvirkning på helsen, har finske forskere kommet fram til:

– Funnene i studien vår antyder at visse psykososiale og atferdsmessige trekk hos en person kan være risikofaktorer for demens. Ergo kan vi kanskje bedre livskvaliteten og redusere risikoen for demens ved å prøve å endre folks holdninger til det mer positive, skriver forskergruppen fra Finland, med Anna-Maija Tolppanen, PhD, i spissen.

Deltakerne i studien var hentet fra en større undersøkelse, som hadde brukt fire randomiserte utvalg fra befolkningen. Forfatterne samlet data om kynisk mistillit fra 1240 deltakere, og demensdata fra 622 deltakere.

Kynisme og mistillit ble målt ved hjelp av et spørreskjema, der deltakerne måtte oppgi i hvor stor grad de var enig i utsagn som «jeg tror folk flest ville lyve for å oppnå fordeler» og «de fleste er ærlige fordi de er redde for å bli tatt».

Kognitiv fungeringsevne ble målt gjennom screening, klinisk vurdering og diagnostiseringsprosesser.

Da flere faktorer enn kjønn og alder ble inkludert, viste analysen at personene som skåret høyest på kynisme-skalaen hadde økt risiko for demens, sammenlignet med deltakerne med en svakere tendens til kynisme og mistillit.

Deltakerne med den sterkeste tendensen til mistroisk livsanskuelse hadde også 40 prosent høyere dødelighet, sammenlignet med de mindre kyniske deltakerne. Sammenhengen mellom økt dødelighet og kynisme forsvant imidlertid når forfatterne justerte for sosioøkonomiske faktorer, alkoholforbruk og egenrapportering av helsetilstand.

– Et potensielt fokus for videre forskning ville være å undersøke om det å være kynisk og mistroisk over lang tid har mer illevarslende effekter, sammenlignet med å få slike holdninger senere i livet. Videre forskning bør også undersøke om det å innarbeide en mer positiv livsholdning kan ha innvirkning på dødelighet og demens, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i Medscape her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.