Helsetjenester skal tuftes på hva som betyr mest for den enkelte, i stedet for å ta utgangspunkt i pasientenes diagnoser. Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

Helsepersonell i 29 kommuner spør 4. juni pasientene og brukerne hva som er viktig for dem i møte med helsetjenesten. «Hva er viktig for deg-dagen» er en markering i det nasjonale læringsnettverket som utvikler gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i kommunene.

Målet med å stille spørsmålet: «Hva er viktig for deg?», er å gjøre hverdagen til brukerne best mulig. Helsetjenesten bør i større grad tuftes på hva som betyr mest for den enkelte, i stedet for å ta utgangspunkt i pasientenes diagnoser.

Ønsker aktive brukere

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) står bak satsingen, som støttes av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Målet er gode pasientforløp, der kommunale tjenester tilpasser seg brukernes behov, slik at pasientene er i stand til å greie seg mest mulig selv.

Noen kommuner vil innvie hele tjenesteapparatet i kvalitetsutviklingen av pasientforløp, andre bare deler av det. Målet for alle 29 er å utvikle tjenester som er helsefremmende og tar utgangspunkt i brukernes perspektiv. Felles for alle er å bygge en kultur der spørsmålet «hva er viktig for deg?» blir et viktig utgangspunkt i alle helsetjenester.

Totalt deltar 49 norske kommuner og to danske kommuner i to nettverk. Til høsten starter et nytt læringsnettverk for å bedre pasientforløpene også innen rus og psykisk helse.

Deltar i nasjonalt læringsnettverk

Helsepersonell Søndre Land er blant dem som 4. juni spør sine pasienter og brukere om hva som er viktig for dem i møte med helsetjenesten. Prosjektgruppen markerer denne dagen ved å dele ut buttons til alle ansatte, og ikke minst: oppfordre alle innen Helse, omsorg og velferd til å benytte dagen til å stille sine brukere/pasienter det samme spørsmålet.

Ved å delta i det nasjonale nettverket, ønsker prosjektgruppen å bidra til å nå én av kommunens visjoner: «Fra pleie og omsorg til trygghet, mestring og livskvalitet».

 

Les mer her: Spør pasientene hva som er viktig for dem

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.