God bok om problematferd.
God bok om problematferd.

AvTerje Ogden, Kristine Amlund Hagen:

Hvordan skal vi forstå at noen ungdommer utvikler problematferd og emosjonelle vansker, og hva viser aktuell forskning er virksomme tiltak for å forhindre eller rette på en slik utvikling?

Denne boken belyser disse spørsmålene. Den sosialøkologiske modellen, som beskriver problematferd og emosjonelle vansker som et resultat av samspill mellom individet og forhold i omgivelsene familie, venner og skole/fritid, er sentral i forfatternes forståelse av hvordan vansker utvikles og opprettholdes, og gir også implikasjoner i forhold til forebyggende tiltak og intervensjoner.

Det gjennomgående perspektivet er å ta utgangspunkt i ungdommens og familiens egne ressurser, og metodene som implementeres, er familie- og nærmiljøbaserte. Det beskrives tiltak som tar utgangspunkt i nyere evidensbasert forskning, og ulike intervensjoner belyses ved hjelp av kasuistikker. Ettersom det er et mål å forebygge atferdsproblemer så tidlig som mulig, beskrives tiltak overfor både barn og ungdom.

Les mer: Grundig og godt om problematferd blant ungdom – Tidsskrift for Den norske legeforening.