MS-pasienter kan oppleve symptomer som fatigue, uforklarlig tretthet, depresjon, angst, smerter og kognitive problemer. Ill.foto: mediaphotos, iStockphoto

Kognitiv atferdsterapi kan redusere depresjon, søvnløshet og fatigue hos personer med MS, viser en liten, amerikansk studie.

Utmattelse, på engelsk fatigue, forekommer ofte hos personer som er rammet av multippel sklerose, og er ofte knyttet til søvnløshet. Mange har også symptomer på depresjon. En ny, liten studie fra USA viser at kognitiv atferdsterapi øker antall søvntimer og reduserer fatigue og depresjon hos MS-pasienter som lider av søvnløshet.

Forfatterne bak studien slår fast at funnene deres ikke viser om tiltaket først hadde effekt på depresjonen og dermed reduserte utmattelsen også, eller om det var omvendt:

– Vi vet ikke hva som kom først, om søvnproblemene oppstår som følge av depresjon eller som følge av fatigue. Kognitiv atferdsterapi ser uansett ut til å ha positiv effekt på både depresjon og fatigue hos disse personene, forteller lederen av forskergruppen bak den nye studien, Megan Clancy, PhD, til nettidsskriftet Medscape.

En nylig gjennomført spørreundersøkelse viste at over halvparten av de spurte, 7700 MS-pasienter, oppga at de hadde problemer med søvnen. – Tidligere forskning har vist at personer med MS har 26 til 51 prosent økt risiko for depresjon, sammenlignet med den øvrige befolkningen, sier Dr Clancy.

Den nye studien fra Clancy og hennes medforfattere er en retrospektiv analyse av elleve MS-pasienter som deltok i enten individuell terapi eller gruppeterapi. Forfatterne målte depresjon, fatigue og søvnløshet før og etter tiltaksperioden ved hjelp av en rekke skåringsverktøy.

Deltakerne fikk mellom fire til seks samlinger med kognitiv atferdsterapi. Tiltaket fokuserte på atferd og tanker knyttet til søvn.

Etter endt tiltak fant forfatterne at:

  • Alle deltakerne opplevde bedring på alle områder. 73 prosent fortalte at de sov mer, med en gjennomsnittsøkning på 1,25 søvntimer
  • Rundt 60 prosent av deltakerne opplevde at graden av fatigue ble mindre, men alle fortsatte å ha klinisk fatigue etter endt tiltak
  • Halvparten av pasientene oppga at de opplevde bedring av depresjonen
  • 86 prosent rapporterte om bedring når det gjaldt søvnløshet

– Vi benyttet et skåringsverktøy for fatigue som bare målte om pasienten hadde klinisk fatigue eller ikke. Alle deltakerne opplevde at graden av utmattelse ble mindre, men de hadde fortsatt klinisk fatigue, ifølge skåringene. Tatt i betraktning at disse pasientene hadde MS, var ikke det overraskende, forklarer Dr Clancy.

Les omtalen i Medscape her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.