ill.foto: Colourbox
Mange leger bruker barn som tolk. ill.foto: Colourbox

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har foreslått å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk. Forslaget er nå sendt ut til høring.

BLD skriver i høringsnotatet at det er hensynet til barnets beste som er formålet med forbudet. De skriver at kontakten med forvaltningen ofte vil gjelde voksnes livssituasjon, og at barn bør skjermes mot å bli involvert. Barn som brukes som tolker, vil ofte være i slekt med den det skal tolkes for, og barnet vil derfor kunne utsettes for press. Dessuten mangler barn nødvendige faglige forutsetninger for å tolke, ifølge BLD.

Mange leger kommuniserer fra tid til annen med pasienter ved hjelp av barn. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skriver i IMDi-rapport 6-2007 «Fastleger og tolketjenester» at 5 prosent av fastlegene ofte kommuniserer med pasienten gjennom et mindreårig familiemedlem istedenfor tolk. 1 av 4 fastleger svarer at dette forekommer noen ganger. Selv om tilgangen på tolker for planlagte konsultasjoner er rimelig god, kan det være tungvint eller uhensiktsmessig for legen å skaffe tolk i akuttsituasjoner og ikke-planlagte konsultasjoner.

Høringsfristen er satt til 12.09.2014.

Aktuelle lenker:

Høringsbrev

Høringsuttalelser