Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin er i dag den vanligste behandlingen for heroinavhengighet. Ill.foto: tolgakolcak, iStockphoto
Det er høy dødelighet blant dem som avbryter LAR-behandling. Ill.foto: tolgakolcak, iStockphoto

BAKGRUNN Legemiddelassistert rehabilitering LAR er vanligvis en langvarig behandling. En del LAR-pasienter avbryter behandlingen. Det er behov for mer kunnskap om hvordan det går med disse.

MATERIALE OG METODE Vi gjorde en retrospektiv journalgjennomgang ved Sørlandet sykehus i Kristiansand av pasienter i LAR-behandling i perioden 1998 – 2009. Data fra 103 utskrevne pasienter er med i studien og ble registrert ved to tidspunkter – 31.12. 2009 og 30.6. 2011.

RESULTATER Av 469 pasienter som startet i LAR-behandling i perioden, avbrøt 103 pasienter (22 %) behandlingen. Halvparten av de 103 pasientene som var utskrevet, ble det fordi de selv ikke lenger ønsket LAR-behandling eller uteble. De andre var enten utskrevet med ønske om annen medisinering hos fastlege utenfor LAR (n = 11), fordi de oppfattet seg som rusfrie og ferdige med behandling (n = 19) eller fordi de fortsatt hadde et betydelig rusmiddelmisbruk (n = 21). Det var sju pasienter som ønsket planlagt nedtrapping fra LAR-medisiner. Status for de 103 utskrevne pasientene pr 31.12. 2009 (median 1 034 dager etter utskrivning): ukontrollert rusing: 30 %, døde: 17 %, annen medisinering hos fastlege: 14 %, psykiatrisk behandling: 12 %, fengsel: 8 %, LAR-behandling i andre fylker 2 %, rusfrie uten substitusjonsbehandling: 11 %, ukjent: 6 %. Etter ytterligere 18 måneder var status endret for 36 av dem. I gruppen ukontrollert rusing (n = 31) i 2009 var endringen størst – 14 var tilbake i LAR-behandling, ti ruset seg fremdeles og fire var døde.

FORTOLKNING Det var høy dødelighet hos LAR-pasientene som avbrøt behandlingen. Om lag 10 % av dem som ble utskrevet, levde stabilt rusfritt uten LAR-medisin i observasjonstiden.

Les mer: Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det med dem? – Tidsskrift for Den norske legeforening.