Mange har den oppfatningen at overvekt skyldes at man ikke greier å «skjerpe seg». Ill.foto: Mik122, iStockphoto

En ny undersøkelse viser at helsepersonell som jobber med personer med spiseforstyrrelser kan ha fordommer omkring overvekt og fedme – mange av dem har selv opplevd å ha spiseforstyrrelser eller blitt mobbet på grunn av vekta.

Hva slags holdning helsepersonell har til pasientene sine, kan ha mye å si for hva slags behandling pasientene får. Gjelder dette også helsearbeidere som behandler personer med spiseforstyrrelser, spurte forfatterne bak en ny studie som ble publisert i tidsskriftet International Journal of Eating Disorders tidligere i år.

Studien vurderte hva slags holdninger spesialister på spiseforstyrrelser hadde til vekt og overvekt. Forskerne ønsket også å finne ut om helsearbeideres fordommer hadde innvirkning på holdningene deres overfor overvektige pasienter. I tillegg søkte forfatterne å identifisere hvilke faktorer som var knyttet til fett-fobi hos helsearbeidere.

Undersøkelsen varte i seks uker. 329 helsearbeidere som jobbet med spiseforstyrrelser svarte anonymt på et nettbasert spørreskjema. Deltakerne svarte på spørsmål om eget forhold til vekt og kroppsstørrelse, om hva de mente var årsakene til overvekt, om holdninger overfor pasienter som var overvektige, om oppfatningen av hvor godt pasienter fulgte opp behandlingen de fikk og om hvordan de oppfattet andre helsearbeideres holdninger til vekt og kroppsstørrelse.

Deltakerne ble også spurt om egne erfaringer med spiseforstyrrelser, slanking, frykt for selv å bli overvektige og om de hadde opplevd å bli stigmatisert på grunn av vekten sin.

Forskerne fant at:

  • Flertallet av deltakerne var kvinner, og hver fjerde prøvde å gå ned i vekt mens undersøkelsen pågikk
  • 38 prosent av deltakerne hadde en historie med spiseforstyrrelser, og 42 prosent hadde blitt ertet for vekten sin
  • Nesten alle jobbet med pasienter med spiseforstyrrelser, og flertallet – 87 prosent – behandlet pasienter med betydelig overvekt
  • Fordommer mot overvektige personer forekom noe mindre blant helsepersonell som jobbet med spiseforstyrrelser, sammenlignet med helsearbeidere innen andre spesialiteter, men ikke mye
  • De vanligste stereotypiene om overvektige personer var at pasienter som sliter med fedme, overspiser, er usikre og inaktive
  • De fleste deltakerne oppga at de syntes overvektige pasienter bør bli møtt med medfølelse og respekt, at de selv følte seg trygge og profesjonelle i møtet med pasientgruppen, og at de opplevde det som givende
  • Halvparten av deltakerne hadde hørt kolleger uttale seg negativt om overvektige pasienter

Hvilke faktorer var så knyttet til større eller mindre fett-fobi?

Forfatterne fant at fordommene mot overvekt var større hos deltakerne som mente at fedme hadde atferdsmessige årsaker. Deltakerne som selv var på slankekur hadde en mer negativ holdning til overvektige pasienter, og opplevde større frustrasjon i arbeidet med dem. Helsepersonell med høy kroppsmasseindeks hadde mindre sannsynlighet for å tro at fedme skyldtes atferd. Det å selv ha en historie med spiseforstyrrelser påvirket ikke helsearbeidernes holdning til verken vekt eller overvektige pasienter. Jo lenger en person hadde jobbet i feltet, desto lavere sannsynlighet hadde hun for å ha fordommer mot overvekt.

– I likhet med på andre helseområder, hersker det fordommer mot overvektige pasienter også blant spesialister innen spiseforstyrrelse-feltet. Dette kan ha en viktig innvirkning på hva slags behandling fedme-pasienter får. Funnene våre tyder på at det må jobbes med å redusere fordommer mot overvekt blant helsepersonell som jobber med pasienter med spiseforstyrrelser, konkluderte forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.