Forsidebilde
Forsidebildet til den gjeldende norske retningslinjen.

Den nasjonale retningslinjen for behandling av psykoselidelser er fortsatt fersk og gir hjelp til helsepersonell som møter folk med psykoselidelser.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser ble publisert i fjor (som pdf). Den omfatter alle psykoselidelser unntatt organiske og affektive psykoser. Retningslinjen er også publisert på Helsebiblioteket i en webvennlig utgave der du kan navigere direkte til de enkelte kapitlene.

Denne nye retningslinjen er en revisjon av Schizofreni – kliniske retningslinjer for utredning og behandling, som ble utgitt av Statens helsetilsyn i 2000. Anbefalingene gjelder utredning, behandling og oppfølging av pasienter fra 13 år og oppover. Behandlingen av barn er beskrevet i Veileder for barne- og ungdomspsykiatri.

Synet på muligheten for bedring er mer positivt i denne retningslinjen enn det som har vært gjengs i tidligere retningslinjer. Det er nå mange som blir bedre og som kommer ut i ordinært arbeid hvis de får riktig behandling, oppfølging og støtte. Tidlig oppdagelse og systematisk behandling øker mulighetene for å motvirke en psykoselidelse.

Noen av de mest sentrale anbefalingene er at:

  • Utredning, behandling og oppfølging bør være fasespesifikk og individuelt tilpasset
  • Behandlingen og oppfølgingen bør baseres på pasientenes egne valg og prioriteringer, og bidra til økt mestring og deltakelse i samfunnet
  • Helsepersonell bør tilrettelegge for en god relasjon og for kontinuitet i behandling og oppfølging
  • Behandlingen bør inneholde en individuelt tilpasset kombinasjon av legemiddelbehandling, psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid og kognitiv terapi

Forfatterne bak retningslinjen anbefaler tiltak for å:

  • Oppdage psykoser tidlig og gi tidlig og riktig behandling
  • Forebygge somatiske sykdommer, selvmord og voldsutøvelse
  • Inkludere utdanning og arbeid som en del av en helhetlig behandling
  • Legge til rette for best mulig livskvalitet ved behov for sammensatte og langvarige tjenester

Retningslinjen presenteres med lenker til de viktigste hovedpunktene. Effekt og kvalitet på kunnskapsgrunnlaget er angitt for hvert enkelt tiltak. Dokumentasjonen av effekt angir forfatterne ved hjelp av GRADE-systemet.

Helsebibliotekets sider finner du lenker til utenlandske retningslinjer om samme tema, blant annet en fersk britisk retningslinje og ganske nye svenske og danske retningslinjer.

Aktuelle lenker:

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (pdf)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (webvennlig)

Helsebibliotekets side for retningslinjer innen schizofreni og psykose

Dette er en bearbeidet utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 20.08.2013.