Denne lovkommentaren har med de siste oppdateringene av loven.
Andre utgave av denne lovkommentaren har med mer om barn og ungdom.

Av J E Snoek. Lover er dynamiske i den forstand at det med ujevne mellomrom foretas endringer som reflekterer endring i rettspraksis, eller at det oppstår situasjoner samfunnet ikke har vært forberedt på, for eksempel terroranslaget 22.7.2011.

Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer, som utkom første gang i 2008, er nå revidert slik at den også har med kommentarer til lovens kapittel 4A: Sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Ellers er loven oppdatert med hensyn til lov- og forskriftsendring og ny retts- og forvaltningspraksis. Denne andre utgaven inneholder også en langt mer utfyllende fremstilling av regler og praksis som gjelder for barn og unge, noe som gjør boken mer relevant også for medarbeidere innen psykisk helsevern for barn og unge.

Les hele anmeldelsen her: Nyttig om psykisk helsevern (Tidsskrift for Den norske legeforening).