søker forfatterne å Boken ivaretar både helsepersonells og pasienters perspektiv.
Boken ivaretar både helsepersonells og pasienters perspektiv.

Av T Morken.

Trusler og vold fra pasienter eller brukere mot helsepersonell får stadig mer oppmerksomhet, og denne boken er et bidrag til å sette temaet på dagsorden. Forfatterne er sykepleiere og høgskolelektorer, begge med forskningserfaring i forebygging av vold. Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Hver av de fire hoveddelene avsluttes med arbeidsoppgaver, som ifølge forfatterne kan brukes på personalmøter eller på fagdager om trusler og vold på arbeidsplassen. Del 1 omhandler vold og aggresjon som fenomen. I del 2 følger forfatterne opp med råd om forebygging. De henviser til lovverk, leders ansvar og hva en tiltaksplan mot vold bør inneholde. I den tredje delen beskriver forfatterne ulike faser av aggresjon og aggresjonsdempende kommunikasjon. Prinsipper for beskyttelse og frigjøring presenteres gjennom tekst og et stort antall bilder. Del fire omhandler normalreaksjoner etter vold, oppfølging av involverte og administrative oppgaver etter voldsepisoder, for eksempel registrering av personskader, politianmeldelse og mediehåndtering.

Les hele anmeldelsen: Kort og grei arbeidsbok om vold (Tidsskrift for Den norske legeforening).