Ill.foto: MarsBars, iStockphoto
Behandlingslinjer (pasientforløp) kan gi kortere behandlingstid for pasienter. Ill.foto: MarsBars, iStockphoto

Oslo universitetssykehus har nylig publisert et nytt pasientforløp for personlighetsforstyrrelser. Overlege Øyvind Urnes, som har vært leder for utviklingen av verktøyet, sier på sykehusets nettsider at pasientforløpet er utformet slik at det skal være nyttig utenfor OUS også.

Et pasientforløp er en «helhetlig og sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakt med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode». I Norge brukes uttrykkene «pasientforløp» og «behandlingslinje» som synonymer. Beskrivelsene er i dag elektroniske og noen ligger åpent på internett.

Personlighetsforstyrrelser regnes som vanskelige å behandle, og behovet for retningslinjer er derfor stort. Overlege Urnes sier på OUS sine nettsider at fram til det kommer egne retningslinjer, kan pasientforløpet brukes som et veiledende dokument for både fastleger, avtalespesialister og resten av spesialisthelsetjenesten, i tillegg til for pasienter og pårørende.

Helsedirektoratet skriver om pasientforløp og samhandlingsreformen at pasientene skal få helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal sette seg klare mål, de skal evalueres og forbedres med vekt på sammenhengende pasientforløp.

Flere helseforetak har laget mange pasientforløp, og har samlesider for disse, slik Stavanger og Helse Midt-Norge har.

Helsebiblioteket forsøker å samle alle pasientforløp i en oversikt for hele landet, men samlingen er ikke fullstendig. Seniorrådgiver og sykepleier Laila Hov, som er ansvarlig for samlingen hos Helsebiblioteket, oppfordrer alle som vet om pasientforløp som mangler på Helsebibliotekets pasientforløp-sider, om å ta kontakt.

Aktuelle lenker:

Pasientforløp for personlighetsforstyrrelser hos OUS

Ferskt pasientforløp for personlighetsforstyrrelser i eHåndboken (artikkel hos OUS)

Pasientforløp for personlighetsforstyrrelser hos HF Stavanger

Helsebibliotekets sider for ferdige pasientforløp

Helsedirektoratet om pasientforløp og samhandlingsreformen