Over 2000 fastleger har gitt sin vurdering av landets distriktspsykiatriske sentre. Ill.foto: Cimmerian, iStockphoto
Mange rusmisbrukere har utilfredsstillende kontakt med fastlegen. Ill.foto: Cimmerian, iStockphoto

BAKGRUNN I tidligere studier er det påvist mye somatisk sykdom blant rusmiddelmisbrukere. Ved vår ruspoliklinikk erfarer vi ofte at henvisningsskriv gir sparsomme opplysninger om somatiske sykdommer og at pasienter klager over mangelfull kontakt med fastlegen. Vi ønsket å undersøke disse problemene.

Av E Dalen J Holmen H M Nordahl

MATERIALE OG METODE Fra september 2009 til november 2012 ble 155 av 365 pasienter (42 %) ved ruspoliklinikken ved Sykehuset Levanger inkludert i studien. Somatiske sykdommer ble kartlagt etter ICPC ved hjelp av anamnese, klinisk undersøkelse, laboratorieprøver, gjennomgang av somatisk sykehusjournal og/eller fastlegeopplysninger. Somatiske helseopplysninger i henvisningsskriv, tilleggsopplysninger fra fastleger og pasientenes forhold til fastlegen ble kartlagt.

RESULTATER 119 menn og 36 kvinner med gjennomsnittsalder 41,7 år ble inkludert. Alkohol var det foretrukne rusmidlet for 110 pasienter. Vi fant i gjennomsnitt 4,2 sykdomsdiagnoser og 0,8 symptomdiagnoser per pasient. Tannsykdom ble funnet hos 69 pasienter, hypertensjon hos 56, allergier hos 45 og sykelig overvekt hos 37. Alvorligere sykdommer som kreft og leversvikt ble påvist. Ekkokardiografisk undersøkelse viste patologiske forhold hos 32 av 107 undersøkte. I 101 henvisninger manglet det opplysninger om somatisk helsetilstand. 60 leger besvarte brev med spørsmål om somatiske tilleggsopplysninger. 92 pasienter oppga at de hadde god eller akseptabel kontakt med fastlegen, 19 hadde dårlig kontakt og 19 ville ikke svare på spørsmålet. 15 pasienter hadde ingen kontakt med fastlegen og ti hadde nettopp skiftet fastlege.

FORTOLKNING Rusmiddelmisbrukerne i denne studien hadde flere somatiske diagnoser, og mange oppga at de hadde utilfredsstillende kontakt med fastlegen. Det er grunn til å stille spørsmålet om spesialisthelsetjenestens krav til forsvarlig helsetjeneste til pasientene ved ruspoliklinikken er oppfylt.

Les hele artikkelen her: Somatisk helse hos pasienter ved en ruspoliklinikk (Tidsskrift for Den norske legeforening).