Ill.foto: Colourbox.
Tiltaltes sinnslidelse har ikke alltid sammenheng med forbrytelsen. Ill.foto: Colourbox.

Artikkelen er basert på Christian Aarup Skeies avsluttende hovedoppgave i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet høsten 2012.

C A Skeie K Rasmussen 

BAKGRUNN Rettssaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 blåste liv i en gammel debatt om berettigelsen av en utilregnelighetsregel basert kun på en medisinskfaglig diagnostisering – det medisinske prinsipp. Alternativet er det psykologiske prinsipp, hvor det stilles krav om en årsakssammenheng mellom psykose og handling. I denne artikkelen undersøker vi lagmannsrettsavgjørelser hvor den tiltalte er kjent utilregnelig ved tidspunktet for handlingen, og belyser i hvilken grad det synes å foreligge årsakssammenheng mellom sykdom og handling.

MATERIALE OG METODE Data er hentet fra lagmannsrettsavgjørelser publisert på lovdata.no, en database som inneholder blant annet anonymiserte domsavsigelser. Her ble det søkt på saker etter straffeloven § 39 (dom til særreaksjon) og § 44 (frifunnet grunnet utilregnelighet). Rettsavgjørelser der en mulig årsakssammenheng kunne vurderes, ble inkludert. De inkluderte rettsavgjørelsene ble vurdert nøye med tanke på hvorvidt det forelå årsakssammenheng mellom tiltaltes psykiske lidelse på gjerningstidspunktet og den kriminelle handling. 373 domsavsigelser ble funnet i søket, og 75 av disse ble inkludert.

RESULTATER Langt de fleste tiltalene gjaldt alvorlige forhold. Diagnoser under kapittel F20 – 29 i ICD-10 (schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser) var hyppigst forekommende. I 17 av de 75 rettsavgjørelsene (23 %) ble det vurdert at det ikke forelå noen årsakssammenheng mellom sykdom og handling. I 25 av 26 saker som omhandlet drap, ble det vurdert å være en årsakssammenheng mellom sykdom og handling.

FORTOLKNING Data kan tyde på at det medisinske prinsipp gir straffritak i et betydelig antall rettsavgjørelser hvor tiltaltes sykdom tilsynelatende ikke har påvirket handlingen.

Les hele artikkelen her: Vurdering av årsakssammenheng mellom sykdom og kriminell handling hos utilregnelige (Tidsskrift for Den norske legeforening).