Mange av de overlevende fra Utøya føler skam. Ill.foto: Colourbox.
Samfunnets behov for å beskytte borgerne er viktig i utredningen. Ill.foto: Colourbox.

Tilregnelighetsutvalgets utredning (NOU 2014-10), om skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern har vært ute på høring, og fristen løp ut 10. april. Det er i skrivende stund (13.04) kommet over 40 høringssvar med merknader og 14 høringssvar uten merknader. Høringssvarene er åpent tilgjengelig på nett.

Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn, ble nedsatt etter 22. juli-rettssaken. Mandatet var å vurdere reglene om strafferettslig tilregnelighet, hvilken rolle psykiatrien bør ha i strafferettspleien, samt hvordan samfunnet bør beskytte seg mot utilregnelige personer som utgjør en fare for andres liv og helse. Utredningen, som fikk tittelen «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 28.10.2014.

Utvalget anbefaler blant annet en regel basert på det såkalte medisinske prinsipp, men i en noe modifisert form. Det markeres at det er domstolenes oppgave å trekke opp utilregnelighetens grenser – ikke legenes. De sakkyndige skal ikke lenger uttale seg om eller konkludere med om lovbryteren var «psykotisk» i lovens forstand. Det alminnelige strafferettslige beviskravet – «enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode» – bør fortsatt anvendes fullt ut for spørsmålet om tilregnelighet.

Utvalget holder fast ved prinsippet om at det psykiske helsevernet i alminnelighet skal ha ansvaret for plassering og behandling av den særreaksjonsdømte. Overordnet rettesnor er at han er uten skyld, ikke kan klandres og ikke skal underkastes andre frihetsinnskrenkninger enn de som er strengt nødvendige for vern av andres liv, helse og frihet.

Aktuelle lenker:

NOU 2014-10

Høringsbrev og høringssvar