jsmith, istockphoto
Når voldsepisoden er over, vil utøveren ofte oppleve det som negativt å ha utøvd vold. Ill.foto: jsmith, istockphoto

Meldeordningen mener det er viktig å forebygge vold og aggresjon, ikke bare av hensyn til medpasienter og personale, men også av hensyn til den som utøver vold.

Helsepersonell har varslet om 385 tilfeller av vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten. Meldeordningen peker på fem forbedringsområder og foreslår fem tiltak som kan øke sikkerheten for medpasienter og personale.

Dette kommer frem i et nytt læringsnotat fra Kunnskapssenteret, «Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv», som 21. april ble sendt til aktuelle spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helsevern. Med sendingen fulgte også plakaten «Når aggresjon og vold utfordrer helsetjenesten».

– Vi er opptatt av hvordan systemet kan forbedres for å hindre at pasienter og personale blir utsatt for vold eller trusler. Det er dessuten mye å spare på å unngå alvorlige voldsepisoder, både personlig og materielt, sier seksjonsleder Øystein Flesland i Kunnskapssenteret.

Trekker frem fem forbedringsområder

Meldeordningen har identifisert fem områder som kan forbedres: Ressurser og bemanning. Samarbeid. Rutiner, retningslinjer og utstyr. Erfaring og kompetanse. Informasjon og kommunikasjon.

– Noen forbedringer vil være omfattende og kostnadskrevende, for eksempel økt bemanning. Andre kan gjennomføres raskt, slik som undervisning, trening med simulering og innføring av strategier for risikovurdering, sier seksjonslederen.

I læringsnotatet blir det pekt på følgende tiltak som muligens kan redusere omfanget av vold og aggresjon:

  • Vurdere inntakskriterier, triage* og risiko
  • Identifisere risikopasienter og -situasjoner
  • Undervise og utføre simuleringstrening
  • Lage sjekklister for kontroll av utstyr
  • Informere om aggresjon i henvisning

Viktig å forebygge uønskede hendelser

Meldeordningen mener det er viktig å forebygge vold og aggresjon, ikke bare av hensyn til medpasienter og personale, men også av hensyn til den som utøver vold.

– Når voldsepisoden er over, vil pasienten selv også ofte oppleve det som negativt å ha utøvd vold eller kommet med trusler, sier Flesland.

Foreslår fem tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten).