Desentralisering: Fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant tjeneste. Ill.foto: zoomstudio, iStockphoto
Desentralisering: Fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant tjeneste. Ill.foto: zoomstudio, iStockphoto

Ambulante team er behandlerteam som arbeider utenfor sykehusene. Her finner du noen sentrale ressurser.

Ambulante tjenester kan være forebyggende eller behandlende. Tanken bak ambulante team er å spare pasienten for belastninger med innleggelse, støtte pasientens håndtering av problemer i dagliglivet og å redusere ressursbruken for helsevesenet. Det er også et mål å bruke mindre tvang. De ambulante teamene har gjerne spesifikke målgrupper.

På engelsk brukes gjerne uttrykket “assertive community team” istedenfor “ambulant team”. Forskning er gjennomført på bestemte typer ambulante team, som psykoseteam, rehabiliteringsteam, tidlig intervensjons-team, rusteam eller habiliteringsteam, ifølge et foredrag holdt av professor Torleif Ruud ved Ahus/UiO.

Stiftelsen GRUK gav i 2004 ut rapporten Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern. Rapporten  diskuterer om – og i tilfelle hvordan – ambulant virksomhet kan organiseres og utføres. Forfatterne konkluderer med en ganske positiv anbefaling. I rapporten finner du en beskrivelse av organisering, samarbeid, sammensetning av team og praktisk utførelse av arbeidet.

I 2014 ga Helsedirektoratet ut rapporten Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS).
Det er begrenset med kunnskap om effekten av ambulante team og hvilken organisering som er best, men denne rapporten er ment å gi foreløpige anbefalinger. Rapporten gis ut som et tillegg til veilederen Distriktpsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen.

Ifølge Cochrane Library har pasienter med alvorlige psykiske lidelser større aksept for bruk av ”Community mental health teams” enn for standard behandling uten team.

Flere steder i Norge har man erstattet ACT-team med lokalt samarbeid. Kunnskapssenteret gav i 2010 ut en rapport Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer.

Aktuelle lenker:

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport fra Helsedirektoratet 2014.

Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern Rapport fra GRUK. 2004.

Erstatter ACT-team med lokalt samarbeid Bjørn Kvaal, Dobbeltdiagnose. 6. desember 2011.

Ambulante team Michael de Vibe, artikkel på Helsebiblioteket. No 8. desember 2009.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som ble publisert i PsykNytt 6.2.2012.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.