Ill.foto: QShot, iStockphoto
Deprimerte er mest utsatt for selvmordsrisiko. Ill.foto: QShot, iStockphoto

En oppdatert oversikt fra Kunnskapssenteret viser at det fortsatt fins lite forskning om elektrokonvulsiv behandling (ECT) forebygger selvmord.

Av Terese Dalsbø

Det er en sterk sammenheng mellom å ha en psykisk lidelse og risikoen for selvmord. Personer med depressive lidelser er mest risikoutsatte.

I Kunnskapssenterets tidligere rapport 24 fra 2006 om Forebygging av selvmord ble det ikke funnet studier som kunne belyse mulige effekter av elektrokonvulsiv terapi brukt forebyggende mot selvmord. Rapporten hevder at «De sparsomme resultatene av våre litteratursøk gir ikke grunnlag for å hevde at ECT virker forebyggende på selvmordsatferd. Studier av tilstrekkelig god kvalitet mangler helt, og vi kan derfor ikke vite om ECT har eller mangler forebyggende effekt på selvmordsadferd».

På oppdrag fra Helsedirektoratet foretok Kunnskapssenteret et oppdatert systematisk litteratursøk i januar 2015 i relevante medisinsk og psykologiske databaser. Det er publisert fire systematiske oversikter og to randomiserte kontrollerte studier etter 2006. Det er altså fremdeles sparsom evidens om effekten av ECT som behandlingstiltak og forebygging av selvmord. Forskningen virker også sprikende. Hos barn og ungdom virker evidensgrunnlaget enda mer beskjedent.

Les mer: Elektrokonvulsiv behandling og selvmord (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)