Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto
Det kan ta lang tid å sette seg inn i en retningslinje. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Faglige retningslinjer skal bidra til kvalitetsforbedring, til å redusere uheldig variasjon i praksis, og til å begrense unødig eller feil bruk av ressurser.

Helsedirektoratet har ansvar for å utarbeide og bidra til implementering av retningslinjer. Denne rapporten oppsummerer forskningsresultater om effekt av tiltak rettet mot helsepersonell, for implementering av faglige retningslinjer.

Resultater fra systematiske oversikter viser at:

Tiltak som elektronisk beslutningsstøtte, kurs og møter, praksisbesøk, monitorering med tilbakemelding («audit and feedback») og skreddersydde tiltak for implementering av retningslinjer er sannsynligvis effektive, men

  • effektene varierer
  • effekten på klinisk praksis er oftest moderat
  • de forventede effektene på pasientenes helseutfall er beskjedne

For andre tiltak varierer resultatene mye på tvers av de forskjellige studiene. Det er vanskelig å forklare denne variasjonen. Dermed er det usikkert hvor stor gevinst vi kan forvente av å benytte disse tiltakene for implementering av retningslinjer.

For noen tiltak, som bruk av økonomiske insentiver og offentliggjøring av kvalitetsindikatorer, fant vi mangefull dokumentasjon. Følgelig kan vi ikke si så mye om hvor effektive de er.

Les mer: Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer  ( Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten).