Dårleg søvn aukar risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Ill.foto: nyul, iStockphoto
Laissez-faire eller tyrannisk lederstil reduserer jobbtilfredshet. Ill.foto: nyul, iStockphoto

Hvilken type lederstil sjefen har kan ha effekt på jobbtrivselen til de ansatte. I en nylig publisert studie har man sett på hvordan ulike lederstiler påvirker medarbeidere på kort og lang sikt.

Studien, som er gjennomført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), skiller seg fra tidligere studier ved at man har sett på utviklingen over tid og funnet korttids- og langtidseffektene av de forskjellige stilene. I studien deles lederstiler inn i tre kategorier: Konstruktiv, laissez-faire og tyrannisk ledelse. De to sistnevnte grupperes som destruktiv lederstil.

Studien er basert på to longitudinelle undersøkelser. I den ene fylte offshorearbeidere ut spørreskjema med seks måneders mellomrom, mens den andre studien er basert på et representativt utvalg av norske arbeidere over to år.

Forskerne fant at destruktive lederstiler har en effekt på de ansatte, mens konstruktiv lederstil ikke har noen påvirkning på jobbtilfredshet, verken på kort eller lang sikt. Den tyranniske stilen ga en reduksjon i tilfredshet og trivsel blant de ansatte etter seks måneder, men viste ingen endring etter to år. Dette kan ha sammenheng med flere ting, for eksempel at destruktive ledere ikke får holde på slik over en lengre periode og blir korrigert av sine overordnede før det har gått så lang tid, skriver Morten Birkeland Nielsen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Les hele saken her:

Lederstil kan avgjøre ansattes trivsel (Tidsskrift for Den norske legeforening).