Miløbasert kognitiv terapi kan innebære at man gjør ting sammen. Ill.foto: Colourbox.com
Beskrivelser av hva miljøterapi er kan ofte bli uklare. Ill.foto: Colourbox.com

Miljøterapi er et uttrykk for en fagideologisk tenkning mer enn en konkret metode. 

Av Ole Greger Lillevik og Lisa Øien.

Det er skrevet relativt få fagbøker om miljøterapi sammenliknet med andre mer tradisjonelle psykoterapeutiske terapi­former. Ofte kan beskrivelser av hva miljøterapi er bli uklare og ulne­. Selv erfarne miljøterapeuter kan ha problemer med å sette ord på hva det egentlig er.

Klargjøring

I forbindelse med forskning på miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon har vi intervjuet mange miljøterapeuter. Denne artikkelen er en ­presentasjon og klargjøring av en ­definisjon på miljøterapi som vi har utviklet på bakgrunn av blant annet disse samtalene. På den måten håper vi å gi et bidrag til forståelsen av miljøterapi og til å sette ord på hva denne terapiformen er. Artikkelen er et omarbeidet utdrag fra boken Miljøterapeutisk arbeid i møte­ med vold og aggresjon.

Institusjoner

Miljøterapi har sitt utspring i institusjonsbehandling, og er i dag ofte knyttet til institusjoner der arbeid med barn, ­ungdom, voksne og personer med utviklingshemming står sentralt. Et begrep som i dag ofte blir brukt synonymt med miljøterapi, er miljøbehandling. Gjennom historien har miljøterapi utviklet seg til et mangfold av ulike teoretiske retninger. På bakgrunn av dette kan man si at miljøterapi er et ­uavgrenset begrep. Når noen sier de benytter miljøterapeutisk tilnærming i arbeidet, kan man ikke uten videre vite hvilken grunnlagstenkning arbeidet hviler på. Den kan for eksempel være basert på en atferdsanalytisk tilnærming som vektlegger endring av uønsket atferd, eller det kan være snakk om en humanistisk fundert tilnærming der man fokuserer på menneskets autonomi. Ulike virksomheter innenfor det samme fagfeltet kan forstå problematikken de arbeider med på ulikt vis, og arbeide etter ulike miljøterapeutiske ideer. Miljøterapi må med andre ord forstås som uttrykk for en fagideologisk tenkning, snarere enn en konkret metode.

Forutsetninger

Overordnet kan vi si at miljøterapi betegner en behandlingsform preget av miljøterapeutens planlagte, tilrettelagte og systematiske bruk av det som skjer i samspillet mellom bruker og miljøterapeuten i miljøet, i «her og nå»-situasjonen. For at det terapeutiske arbeidet skal forstås som miljøterapi, kreves det noen grunnleggende forutsetninger. Slik vi ser det, må miljøterapien:

  • begrunnes faglig
  • være planlagt
  • nyttiggjøre seg av samhandling i samspill med omgivelsene
  • bidra til fysisk, psykisk, sosial og åndelig vekst
  • bygge på et humanistisk ideal som preges av omsorg, anerkjennelse og respekt for menneskets egenverd og integritet

Les hele saken her:

Hva er miljøterapi? (Sykepleien).