møtes med respekt Ill.foto: Colourbox
Norske og utenlandske leger har forskjellig syn på en mentorordning. Ill.foto: Colourbox

I likhet med i andre vestlige land har antallet utenlandske leger økt kraftig i Norge i de senere år. Manglende språkferdigheter og kulturelle forskjeller kan skape utfordringer.

Av M Sandbu A Kamps V Preljevic C Javo

Hensikten med denne studien var å undersøke hva leger i spesialisering i psykiatri mente om en mentorordning for utenlandske leger og hvordan en slik støtteordning eventuelt burde utformes.

MATERIALE OG METODE Data ble innsamlet gjennom fokusgruppeintervjuer med leger i spesialisering i psykiatri. 24 norske og 16 utenlandske leger deltok i totalt fem fokusgrupper. Tematisk analyse ble brukt som metode.

RESULTATER Et gjennomgående funn var forskjellen i de norske og de utenlandske legenes syn på behovet for en mentorordning. De utenlandske legene opplevde få språk- og kulturrelaterte problemer, mens deres norske kolleger erfarte til dels at det var betydelige problemer. Videre kom det frem holdningsmessige barrierer mot en mentorordning hos de utenlandske legene og også ulikt syn på organiseringen av en slik ordning, spesielt når det gjaldt frivillighet og mentor som likemann (horisontal organisering) versus mentor som overordnet (vertikal organisering).

FORTOLKNING Ulike holdninger til innføring av en mentorordning skyldtes dels forskjellig syn på problemets omfang og dels ulike normer og verdier hos de utenlandske og de norske legene. Vi foreslår at flere former for mentorordning prøves ut gjennom et pilotprosjekt der de utenlandske legene trekkes aktivt med.

Les hele studien her:

Utenlandske leger i norsk psykiatri – behov for en mentorordning? (Tidsskrift for Den norske legeforening).