Ill. foto: endopack, iStockphoto
Forfatteren har undersøkt langtidsvirkninger av psykoterapi. Ill. foto: endopack, iStockphoto

Vi vet mest om hva som fungerer terapeutisk på kort sikt. Økt forståelse av faktorer som bidrar til gode langtidseffekter kan gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for klienter over tid.

Tekst: Vidar Blokhus Ekroll

Terapiprosesser fortsetter ofte i klienten etter avslutning av behandlingen. De fleste etablerte psykoterapitilnærminger blir av tilhengere presentert som egnet for å fasilitere vedvarende endring hos klienter. Psykoanalytisk/dynamisk terapi skal kunne oppnå dette gjennom blant annet strukturendring og selvanalytisk funksjon (se Stänicke, 2010), kognitiv atferdsterapi (KAT) via blant annet endring av kognitive predisposisjoner og informasjonsprosessering (Hollon, Stewart & Strunk, 2006) og humanistiske tilnærminger gjennom blant annet å bidra til å realisere klienters iboende potensial for vekst (Angus et al., 2014).

Samtidig inkluderer kun et mindretall av behandlingsstudier lange oppfølgingsmål. Og i klinikk evalueres det sjelden hvordan det går med pasienter etter at de er skrevet ut. Dette gjør at vi i praksis vet mer om hva som fungerer på kort enn på lang sikt. Implisitt i dette ligger en fare for at tilbakegang etter endt behandling blir oversett, og at intervensjoner som kun gir midlertidig lindring, blir prioritert fremfor terapeutiske løsninger som fremmer mer vedvarende endring. Kun et mindretall av behandlingsstudier inkluderer lange oppfølgingsmål.

Og i klinikk evalueres det sjelden hvordan det går med pasienter etter at de er skrevet ut I forbindelse med mitt ph.d.-prosjekt har jeg gjennomgått empiri omkring langtidseffekter av psykoterapi. Jeg har vært opptatt av klienters utvikling over minst ett år etter avsluttet terapi («post-terapi-bevegelse»), hovedsakelig i forbindelse med angst-, depresjons- og personlighetsproblematikk. Jeg vil her presentere noen trender jeg mener kan leses ut av denne litteraturen.

Les mer: Langtidseffekter av psykoterapi (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)