Tidlig intervensjon nytter, ifølge forfatteren.
Tidlig intervensjon nytter, ifølge forfatteren.

I forordet sier forfatteren at hun ønsker at boken skal bidra til å gjøre dagens kunnskap om alvorlige psykiske lidelser blant barn og ungdommer tilgjengelig for aktuelle fagpersoner – både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten.

Anmeldt av S Øritsland

Kjersti Karlsen er psykologspesialist og har de siste 12 årene arbeidet med psykoser hos unge. Hun har også vært med i ekspertgruppen som utviklet Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (Helsedirektoratet, 2013).

Boken er bygd opp på en oversiktlig måte, både ved layout og med definerte emner i til sammen 12 kapitler. Innholdsfortegnelsen er detaljert og gjør det lett å finne frem. Kapitlene har en logisk rekkefølge og starter med en beskrivelse av psykoser og psykoseliknende tilstander hos barn og ungdommer, og diagnoseforståelse og diagnostisering. Psykoser i barnealder og ungdomsalder omtales hver for seg.

Differensialdiagnostikk, komorbiditet og nevrokognisjon har egne kapitler, og den siste delen omhandler hvordan vi skal få til å hjelpe og behandle. Boken avsluttes med et optimistisk kapittel, Tidlig intervensjon – det nytter!

Les hele anmeldelsen her: Lettlest om psykoseutvikling hos barn og ungdommer (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Kjersti Karlsen. Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom Psykoser og psykoselignende tilstander. 287 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-48192-3