lll.foto: diane39, iStockphoto
Det nye verktøyet ser lovende ut. lll.foto: diane39, iStockphoto

Det er utviklet et nytt elektronisk verktøy som skal gjøre det lettere for pasient og behandler å ta gode beslutninger sammen. Verktøyet er prøvd ut ved bipolar lidelse, men det kan også tilpasses andre tilstander.

Dette går fram av den nye rapporten «Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse», som Kunnskapssenteret har laget på oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD).

Verktøyet er så langt testet på PC, internett og smarttelefoner. Det arbeides nå med å lage en fullversjon som er integrert i elektronisk pasientjournal, og det er også utviklet en app for smarttelefon. Den åpne versjonen av verktøyet krever ikke at pasienten legger inn sensitiv informasjon og vil bli tilgjengelig uten innlogging.

Det er laget en animasjonsfilm om verktøyet, mens e-læring gir en innføring i samvalg.

Skal bidra til mer aktive pasienter

Både Legemiddelmeldingen og andre stortingsmeldinger har trukket fram behovet for elektroniske samvalgsverktøy som kan bidra til at pasienten kan medvirke mer til egen behandling, og få støtte til å følge opp. Ved samvalg tar pasient og helsepersonell beslutninger om utredning, behandling og oppfølging sammen (se faktaboks).

Sommeren 2015 fikk Kunnskapssenteret i oppdrag fra HOD å fullføre utviklingen av en enkel versjon av et samvalg- og beslutningsstøttesystem for bipolar lidelse. Det nye planlagte samvalgsverktøyet inngår som en integrert del av et avansert beslutnings‐ og oppfølgingssystem som støtter valg av behandling, som bistår pasient og behandler i å følge opp og gjøre behandlingen best mulig over tid.

– Testing gjennomført ved Kunnskapssenteret tyder på at verktøyet er brukervennlig og vil kunne være til hjelp for å følge opp behandling. Jeg håper derfor at det nye verktøyet vil bidra til at pasienter lettere deltar i beslutninger, at de får behandling som stemmer med egne prioriteringer og at helsepersonell får støtte til å bruke et solid kunnskapsgrunnlag direkte i pasientkonsultasjonen. Det sier Øystein Eiring, spesialist i psykiatri og seniorrådgiver i Kunnskapssenteret.

Aktuell for alle typer behandling

Metodene og teknologien kan brukes ved alle typer behandling, men som pilotprosjekt valgte man langtids legemiddelbehandling ved bipolar lidelse.

– Ved denne lidelsen må pasient og helsepersonell bestemme seg for en behandling, og legemidler har som regel en viktig plass. De må revurdere behandlingen underveis og for eksempel ta stilling til doseendringer, sier Eiring, som forteller at det kan være utfordrende for mange pasienter å følge behandlingen.

Han mener derfor at pilotområdet er representativt for de krevende behandlingsvalgene som også finnes ved andre tilstander:

– Metodene og teknologien som er pilotert innen bipolar lidelse benyttes nå innen Helse Sør-Øst for å lage tilsvarende samvalgs‐ og beslutningsstøttesystem ved behandling av blant annet hiv og lungekreft.

Kan forutsi behandingsrespons

Eiring sier at systemet blant annet kan forutsi behandlingsrespons som er basert på pasientens erfaring og prioriteringer, kunnskap fra forskning og fra pasientens lege – og informasjon om behandlingsrespons via pasientens smarttelefon.

Samvalgs‐ og beslutningsstøttesystemet finnes i tre ulike versjoner:

• En fritt tilgjengelig versjon som ikke krever informasjon fra pasienten.

• En webversjon som krever innlogging. Denne versjonen skreddersyr behandlingsalternativer, behandlingsmål og hva pasienten kan forvente av behandlingene ut ifra informasjon om pasienten.

• En fullt utbygd versjon med tidslinjer for å observere og gjøre behandlingen best mulig over tid.

Pasienter sentrale under arbeidet

Under arbeidet har en rekke grupper og enkeltpersoner vært sentrale i å definere, forbedre og teste systemet. Blant annet har Bipolarforeningen vært en formell samarbeidspartner.

–Vi har bidratt med vår kompetanse og erfaringer under arbeidet, blant annet med personer til referansegruppene. Dessuten skal personer med bipolar lidelse teste verktøyet sammen med sin behandler, sier Marthe Løkken, daglig leder i foreningen.

Løkken og Eiring håper at rapporten kan få flere til å se at pasienter og helsepersonell må bruke samme plattform for å kommunisere og for å ta beslutninger ut ifra det samme kunnskapsgrunnlaget.

Dette er samvalg

Ved samvalg tar pasient og helsepersonell i fellesskap beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter som pasienten ønsker.

Pasienten får støtte til å vurdere valgalternativene, ut ifra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper.

Pasienten får også hjelp til å utforske egne verdier og preferanser, som ved mange behandlingsvalg er avgjørende for hva som er det beste valget.

Målet er at pasient og helsepersonell blir enige om, og velger, det alternativet som er mest i tråd med pasientens personlige prioriteringer, og det beste kunnskapsgrunnlaget.

Source: Nytt samarbeidsverktøy for behandling på gang – Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten