Bok skrevet av erfarne psykiatere.
Lettlest bok med godt språk og morsomme illustrasjoner.

Denne norske boken er skrevet av to erfarne klinikere med allsidig praksis som har erfaring fra bruk av kognitiv metode i behandling og undervisning gjennom mange år.

Anmeldt av L B Hovland

Boken er skrevet med tanke på ansatte i psykiatriske sengeavdelinger, rehabiliteringssentre og bofellesskap. Målgruppen er også utdanningskandidater og studenter i profesjonsutdanninger og i videre- og etterutdanninger.

Det er to hoveddeler. I kapitlene 1 – 5 gjennomgår forfatterne det teoretiske grunnlaget for kognitiv miljøterapi, og i kapitlene 6 – 9 konsentrerer de seg om praktisk utøvelse av kognitiv miljøterapi. Forfatterne begynner med et bilde av hvordan situasjonen for pasienter i psykiatriske institusjoner har endret seg. Så gjennomgår de en del forutsetninger som må være til stede for at man skal kunne lykkes med å implementere en felles modell. Det krever blant annet bevisst ledelse, god organisering og systematisk opplæring av alle ansatte.

Les hele anmeldelsen her: Godt om kognitiv miljøterapi – Tidsskrift for Den norske legeforening

Margaretha Dramsdahl, Helge Jordahl Kognitiv miljøterapi Samarbeid og endring. 247 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 349 ISBN 978-82-450-1775-5