Ill.foto: killerb10, iStockphoto
Diagnostisk presisjon og terapeutisk effekt kan bedres ved at vi er bevisste på hvordan vi snakker med pasientene. Ill.foto: killerb10, iStockphoto

«Alle» er enig i at pasientene skal være med på å ta avgjørelser om egen helse. Men ligger den praktiske sykehushverdagen til rette for det?

Av M Rostadmo

Samvalg betegner at lege og pasient sammen kommer frem til en beslutning. Dette kan ses på som idealet for en god beslutningsprosess. I en ny norsk kvalitativ studie tar man for seg hvordan klinisk relevante beslutninger fattes i forskjellige situasjoner, og hvordan beslutningene kommuniseres til pasienten. Forfatterne studerte 50 videofilmede konsultasjoner ved Akershus universitetssykehus.

De fant at beslutningene kunne deles i tre typer: beslutninger tatt før konsultasjonen startet, beslutninger tatt under konsultasjonen og beslutninger forespeilet i fremtiden. Alle konsultasjonene inneholdt beslutninger av alle tre typer.

Beslutninger tatt før konsultasjonen startet, ble gjerne formidlet pasienten som informasjon og kjennetegnet særlig lege-pasient-møter ved visitt på sengepost. Beslutninger forespeilet i fremtiden var typisk for lege-pasient-møter i akuttmottaket og ble ofte tatt med forbehold om et visst sykdomsforløp.

Les hele artikkelen her: Får pasientene ta del i beslutningene? (Tidsskrift for Den norske legeforening)