Ill.foto: Casarsa, iStockphoto
Når man er godt forberedt, blir tvangsmidler sjeldnere brukt. Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

Personalet på en psykiatrisk døgnavdeling opplever simulering som en nyttig øvelse.

Psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste to årene tatt i bruk medisinsk simulering for å øve ferdigheter ved håndtering av uro- og utageringssituasjoner. Vi har erfart at metoden er et nyttig supplement til tradisjonell samhandlingstrening. Denne artikkelen viser hvordan medisinsk simulering kan brukes til å bedre kommunikasjon og samhandling mellom ansatte ved en psykiatrisk døgnavdeling i uro-/utageringssituasjoner. Vi vil også vise hvordan treningsformen gjør at man reflekterer over handlingsalternativer for å redusere bruk av tvang.

Medisinsk simulering har i flere år vært brukt i somatiske avdelinger for å sette personalet bedre i stand til å håndtere kriser og komplekse hendelser. Boet m.fl. viser at treningsformen påvirker klinisk praksis positivt. Medisinsk simulering har inntil nylig i hovedsak blitt brukt innenfor somatiske helsetjenester. Sykepleien har tidligere publisert artikler om medisinsk simulering ved blant annet intensivavdelinger. I 2013 arrangerte SIM-senteret ved Oslo universitetssykehus det første instruktørkurset spesielt beregnet på ansatte innen i psykisk helsevern.

Les hele artikkelen her: Simulering demper uro og gir mindre tvangsbruk (Sykepleien)