Ill.foto: madisonwi, iStockphoto
Mange barn får ikke den hjelpen de trenger. Ill.foto: madisonwi, iStockphoto

Barn som har psykisk syke foreldre, har lavere livskvalitet enn normalbefolkningen, viser ny studie av barn som pårørende.

Frøy Lode Wiig

Forskere fra fem ulike helseforetak har kartlagt livssituasjonen til barn av foreldre med rusmiddelproblemer, psykiske lidelser og/eller alvorlig psykisk sykdom.

Litt over 530 familier er intervjuet i den nye studien – av disse var rundt 200 familier rekruttert fra somatisk spesialisthelsetjenete, 200 fra psykisk helsevern og 130 fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Fordi familier fra TSB er underrepresentert, mener forskerne at funnene i studien nok er mer positive enn virkeligheten skulle tilsi. Les rapporten: Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie

Kilde: Ny studie om barn som pårørende (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)