Bokforside
Boken følger salutogen tenkning og forskning helt fra begrepet ble innført.

Målgruppen er alle med interesse for helsefremmende arbeid. Intensjonen er å forklare begrepet salutogenese og sette det i historisk og aktuell sammenheng.

Anmeldt av L T Walseth

Kapitlene er kortfattede og oversiktlige, med god layout. Språket er lettlest og godt. Det veksles mellom historier, metaforer, forskningsreferanser og -teori og begrepsavklaringer.

Forfatterne starter med å beskrive hvordan den medisinske sosiologen Aaron Antonovsky (1923–1994) gjorde en kvalitativ studie med intervjuer av kvinner som, på tross av traumer fra Holocaust, hadde god livskvalitet og livsmestring. Ut fra dette bygde han opp teorien om salutogenese og viste hvordan ulike motstandsressurser kunne skape ulik holdning til stress og mestring. Han kalte holdningen for opplevelse av sammenheng og beskrev den gjennom tre dimensjoner: begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Antonovsky utviklet et spørreskjema der opplevelsen av sammenheng ble målt. I boken kan vi lese om videreutviklingen av dette til spørreskjemaer som i dag brukes i forskning – SOC-13 og SOC-29.

Les hele anmeldelsen her: God og interessant innføring i salutogenese – Tidsskrift for Den norske legeforening

Bengt Lindström, Monica Eriksson Haikerens guide til salutogenese Helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv. 106 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris: NOK 265 ISBN 978-82-05-48028-5