Det finnes flere tester for å måle hvor fornøyde pasientene er. Foto:Jirsak, iStockphoto
Testen er konstruert slik at pasienter med både hypoaktivt og hyperaktivt delirium fanges opp. Ill.foto:Jirsak, iStockphoto

Delirium er et vanlig ledsagerfenomen ved akutt sykdom hos eldre pasienter. Tilstanden kan likevel være vanskelig å diagnostisere.

Av S Evensen, T Forr, A Al-Fattal, C d Groot, G Lønne, E R Gjevjon, G V Berg og S Bergh

4AT er et nytt screeningverktøy som nå er oversatt til norsk, og som kan bidra til at flere pasienter med delirium får korrekt diagnose.

Delirium rammer 30 – 50 % av alle eldre innlagt i sykehus og enda flere i intensivavdelinger (1). Diagnosekriteriene legger vekt på at delirium er en akutt innsettende forstyrrelse i kognisjon, bevissthet og oppmerksomhet som skal ha en utløsende årsak, og som ikke kan forklares av en kjent demenstilstand. Et annet viktig kjennetegn er at tilstanden ofte fluktuerer (2).

Det er vesentlig å diagnostisere delirium da den utløsende årsaken kan representere akutt, alvorlig sykdom. Prognosen ved delirium er alvorlig. Det er veldokumentert at pasienter som gjennomgår delirium har økt risiko for både død, demensutvikling og institusjonalisering (3).

Noen ganger er det åpenbart at pasienten har delirium, men i andre tilfeller er diagnosen vanskelig å stille. Pasienter med delirium kan presentere hyperaktive symptomer som stor uro, vandring og hvileløshet, ikke sjelden også psykiatriske symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger. Disse pasientene er ofte lette å identifisere. Hos andre pasienter dominerer hypoaktive symptomer som døsighet, lavt psykomotorisk tempo og redusert oppmerksomhet mot omgivelsene. Slike pasienter er vanskeligere å gjenkjenne og har antakelig mer alvorlig prognose (4).

Screeningverktøyet 4AT er utviklet i Storbritannia og er en forkortelse for «4 A’s test». Testen er konstruert slik at pasienter med både hypoaktivt og hyperaktivt delirium fanges opp.

Les hele artikkelen her: Nytt verktøy for å oppdage delirium og kognitiv svikt (Tidsskrift for Den norske legeforening)